โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

18. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร : 77

ค่าเป้าหมาย 1 คณะ : 1 คณะ

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบภายในและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร - คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้กรุงเทพมหานครมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง ทันสมัย เป็นมาตรฐาน และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กรและเป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน - นโยบายด้านการตรวจสอบ หมายถึง นโยบายการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร - คุณค่าเพิ่มแก่องค์กร หมายถึง การพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิผล

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- กรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 1 คณะ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030100-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0019 : ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบ)