โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

1. ร้อยละของการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 8

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง จานวนเด็กในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 6 – 14 ปี ที่เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาปีที่1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 = (จำนวนนักเรียนสังกัด กทม. ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 ที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในกรุงเทพมหานคร*100)/จำนวนเด็กในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 6 – 11 ปี - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 = (จำนวนนักเรียนสังกัด กทม. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในกรุงเทพมหานคร*100)/จำนวนเด็กในทะเบียนราษฎรกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 12 – 14 ปี

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการศึกษา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060100-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))