โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

18. สตรีในช่วงอายุ 30 – 60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก : 80

ค่าเป้าหมาย 40,000 ราย : 40,000 ราย

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วย%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สตรีได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีอายุ 30 - 60 ปีที่ได้รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก เชิงรับที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ในคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอดและคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทอง หรือการออกหน่วยเชิงรุก ของศูนย์บริการสาธารณสุขออกหน่วยคัดกรองในชุมชนหรือการออกหน่วยคัดกรองเชิงรุกร่วมกับรถคัดกรองมะเร็งเคลื่อนที่

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มะเร็งปากมดลูก มากกว่า 7,500 คน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักอนามัย หลัก / สำนักการแพทย์ สนับสนุน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21040100-กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0231 : จำนวนผู้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กับโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข)

ตาราง : สตรีในช่วงอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

หน่วยงาน : สำนักอนามัย

คำอธิบายตาราง : ตารางแสดงข้อมูลสตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ช่วงอายุ 30 - 60 ปี

idhccodehcnamethrepmonthrepyearcca_servicecca_amountadddateupdatedate
3129hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ102019102020-10-082020-10-08
3130hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ102019202020-10-082020-10-08
3131hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ112019102020-10-082020-10-08
3132hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ112019202020-10-082020-10-08
3133hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ122019102020-10-082020-10-08
3134hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ122019202020-10-082020-10-08
3135hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ012020102020-10-082020-10-08
3136hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ01202023502020-10-082020-10-08
3137hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ022020102020-10-082020-10-08
3138hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ0220202262020-10-082020-10-08
3139hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ032020102020-10-082020-10-08
3140hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ032020292020-10-082020-10-08
3141hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ042020102020-10-082020-10-08
3142hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ042020202020-10-082020-10-08
3143hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ052020102020-10-082020-10-08
3144hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ052020202020-10-082020-10-08
3145hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ062020102020-10-082020-10-08
3146hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ062020202020-10-082020-10-08
3147hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ072020102020-10-082020-10-08
3148hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ072020202020-10-082020-10-08
3149hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ082020102020-10-082020-10-08
3150hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ082020202020-10-082020-10-08
3151hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ092020102020-10-082020-10-08
3152hc0100ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ092020202020-10-082020-10-08
3153hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน102019202020-10-082020-10-08
3154hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน102019102020-10-082020-10-08
3155hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน112019102020-10-082020-10-08
3156hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน112019202020-10-082020-10-08
3157hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน122019102020-10-082020-10-08
3158hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน122019202020-10-082020-10-08
3159hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน012020102020-10-082020-10-08
3160hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน012020202020-10-082020-10-08
3161hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน022020102020-10-082020-10-08
3162hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน022020202020-10-082020-10-08
3163hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน032020102020-10-082020-10-08
3164hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน032020202020-10-082020-10-08
3165hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน042020102020-10-082020-10-08
3166hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน042020202020-10-082020-10-08
3167hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน052020102020-10-082020-10-08
3168hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน052020202020-10-082020-10-08
3169hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน062020102020-10-082020-10-08
3170hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน062020202020-10-082020-10-08
3171hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน072020102020-10-082020-10-08
3172hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน072020202020-10-082020-10-08
3173hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน082020102020-10-082020-10-08
3174hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน082020202020-10-082020-10-08
3175hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน092020102020-10-082020-10-08
3176hc0200ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน092020202020-10-082020-10-08
3177hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ102019202020-10-082020-10-08
3178hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ102019112020-10-082020-10-08
3179hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ112019112020-10-082020-10-08
3180hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ112019202020-10-082020-10-08
3181hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ122019152020-10-082020-10-08
3182hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ122019202020-10-082020-10-08
3183hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ012020122020-10-082020-10-08
3184hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ012020202020-10-082020-10-08
3185hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ022020162020-10-082020-10-08
3186hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ022020202020-10-082020-10-08
3187hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ032020132020-10-082020-10-08
3188hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ032020202020-10-082020-10-08
3189hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ042020102020-10-082020-10-08
3190hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ042020202020-10-082020-10-08
3191hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ052020122020-10-082020-10-08
3192hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ052020202020-10-082020-10-08
3193hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ062020112020-10-082020-10-08
3194hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ062020202020-10-082020-10-08
3195hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ072020172020-10-082020-10-08
3196hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ072020202020-10-082020-10-08
3197hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ082020102020-10-082020-10-08
3198hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ082020202020-10-082020-10-08
3199hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ092020102020-10-082020-10-08
3200hc0300ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ092020202020-10-082020-10-08
3201hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง102019202020-10-082020-10-08
3202hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง102019102020-10-082020-10-08
3203hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง112019102020-10-082020-10-08
3204hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง112019202020-10-082020-10-08
3205hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง122019102020-10-082020-10-08
3206hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง122019202020-10-082020-10-08
3207hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง012020102020-10-082020-10-08
3208hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง012020202020-10-082020-10-08
3209hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง022020102020-10-082020-10-08
3210hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง022020202020-10-082020-10-08
3211hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง032020102020-10-082020-10-08
3212hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง032020202020-10-082020-10-08
3213hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง042020102020-10-082020-10-08
3214hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง042020202020-10-082020-10-08
3215hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง052020102020-10-082020-10-08
3216hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง052020202020-10-082020-10-08
3217hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง062020102020-10-082020-10-08
3218hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง062020202020-10-082020-10-08
3219hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง072020102020-10-082020-10-08
3220hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง072020202020-10-082020-10-08
3221hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง082020102020-10-082020-10-08
3222hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง082020202020-10-082020-10-08
3223hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง092020102020-10-082020-10-08
3224hc0400ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง092020202020-10-082020-10-08
3225hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์102019202020-10-082020-10-08
3226hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์102019102020-10-082020-10-08
3227hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์112019102020-10-082020-10-08
3228hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์112019202020-10-082020-10-08
3229hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์122019102020-10-082020-10-08
3230hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์122019202020-10-082020-10-08
3231hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์012020102020-10-082020-10-08
3232hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์012020202020-10-082020-10-08
3233hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์022020102020-10-082020-10-08
3234hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์022020202020-10-082020-10-08
3235hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์032020102020-10-082020-10-08
3236hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์032020202020-10-082020-10-08
3237hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์042020102020-10-082020-10-08
3238hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์042020202020-10-082020-10-08
3239hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์052020102020-10-082020-10-08
3240hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์052020202020-10-082020-10-08
3241hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์062020102020-10-082020-10-08
3242hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์062020202020-10-082020-10-08
3243hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์072020102020-10-082020-10-08
3244hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์072020202020-10-082020-10-08
3245hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์082020102020-10-082020-10-08
3246hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์082020202020-10-082020-10-08
3247hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์092020102020-10-082020-10-08
3248hc0500ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์092020202020-10-082020-10-08
3249hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง102019202020-10-082020-10-08
3250hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง102019132020-10-082020-10-08
3251hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง112019132020-10-082020-10-08
3252hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง1120192162020-10-082020-10-08
3253hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง122019132020-10-082020-10-08
3254hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง122019202020-10-082020-10-08
3255hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง012020162020-10-082020-10-08
3256hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0120202372020-10-082020-10-08
3257hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง022020102020-10-082020-10-08
3258hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง022020202020-10-082020-10-08
3259hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง032020102020-10-082020-10-08
3260hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง032020202020-10-082020-10-08
3261hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง042020102020-10-082020-10-08
3262hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง042020202020-10-082020-10-08
3263hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง052020172020-10-082020-10-08
3264hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง052020202020-10-082020-10-08
3265hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง0620201142020-10-082020-10-08
3266hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง062020202020-10-082020-10-08
3267hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง072020102020-10-082020-10-08
3268hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง072020202020-10-082020-10-08
3269hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง082020102020-10-082020-10-08
3270hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง082020202020-10-082020-10-08
3271hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง092020102020-10-082020-10-08
3272hc0600ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง092020202020-10-082020-10-08
3273hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์102019202020-10-082020-10-08
3274hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์102019102020-10-082020-10-08
3275hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์112019102020-10-082020-10-08
3276hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์112019202020-10-082020-10-08
3277hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์122019102020-10-082020-10-08
3278hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์122019202020-10-082020-10-08
3279hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์012020102020-10-082020-10-08
3280hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์012020202020-10-082020-10-08
3281hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์022020102020-10-082020-10-08
3282hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์022020202020-10-082020-10-08
3283hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์032020102020-10-082020-10-08
3284hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์032020202020-10-082020-10-08
3285hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์042020102020-10-082020-10-08
3286hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์042020202020-10-082020-10-08
3287hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์052020102020-10-082020-10-08
3288hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์052020202020-10-082020-10-08
3289hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์062020102020-10-082020-10-08
3290hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์062020202020-10-082020-10-08
3291hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์072020102020-10-082020-10-08
3292hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์072020202020-10-082020-10-08
3293hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์082020102020-10-082020-10-08
3294hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์082020202020-10-082020-10-08
3295hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์092020102020-10-082020-10-08
3296hc0700ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์092020202020-10-082020-10-08
3297hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง102019202020-10-082020-10-08
3298hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1020191322020-10-082020-10-08
3299hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1120191222020-10-082020-10-08
3300hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง112019202020-10-082020-10-08
3301hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1220191192020-10-082020-10-08
3302hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง1220192942020-10-082020-10-08
3303hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0120201242020-10-082020-10-08
3304hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0120202132020-10-082020-10-08
3305hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0220201182020-10-082020-10-08
3306hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง022020202020-10-082020-10-08
3307hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0320201122020-10-082020-10-08
3308hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง032020202020-10-082020-10-08
3309hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0420201142020-10-082020-10-08
3310hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง042020202020-10-082020-10-08
3311hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง0520201132020-10-082020-10-08
3312hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง052020202020-10-082020-10-08
3313hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง062020102020-10-082020-10-08
3314hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง062020202020-10-082020-10-08
3315hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง072020132020-10-082020-10-08
3316hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง072020202020-10-082020-10-08
3317hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง082020102020-10-082020-10-08
3318hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง082020202020-10-082020-10-08
3319hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง092020102020-10-082020-10-08
3320hc0800ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง092020202020-10-082020-10-08
3321hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย102019202020-10-082020-10-08
3322hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย102019102020-10-082020-10-08
3323hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย112019102020-10-082020-10-08
3324hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย112019202020-10-082020-10-08
3325hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย122019102020-10-082020-10-08
3326hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย122019202020-10-082020-10-08
3327hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย012020102020-10-082020-10-08
3328hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย012020202020-10-082020-10-08
3329hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย022020102020-10-082020-10-08
3330hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย022020202020-10-082020-10-08
3331hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย032020102020-10-082020-10-08
3332hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย032020202020-10-082020-10-08
3333hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย042020102020-10-082020-10-08
3334hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย042020202020-10-082020-10-08
3335hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย052020102020-10-082020-10-08
3336hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย052020202020-10-082020-10-08
3337hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย062020102020-10-082020-10-08
3338hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย062020202020-10-082020-10-08
3339hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย072020102020-10-082020-10-08
3340hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย072020202020-10-082020-10-08
3341hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย082020102020-10-082020-10-08
3342hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย082020202020-10-082020-10-08
3343hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย092020102020-10-082020-10-08
3344hc0900ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย092020202020-10-082020-10-08
3345hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท102019202020-10-082020-10-08
3346hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1020191142020-10-082020-10-08
3347hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1120191112020-10-082020-10-08
3348hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท112019202020-10-082020-10-08
3349hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท1220191142020-10-082020-10-08
3350hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท122019202020-10-082020-10-08
3351hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0120201162020-10-082020-10-08
3352hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท012020202020-10-082020-10-08
3353hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0220201182020-10-082020-10-08
3354hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท022020202020-10-082020-10-08
3355hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท032020182020-10-082020-10-08
3356hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท032020202020-10-082020-10-08
3357hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท042020102020-10-082020-10-08
3358hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท042020202020-10-082020-10-08
3359hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท052020102020-10-082020-10-08
3360hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท052020202020-10-082020-10-08
3361hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท062020192020-10-082020-10-08
3362hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท062020202020-10-082020-10-08
3363hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0720201202020-10-082020-10-08
3364hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท072020202020-10-082020-10-08
3365hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท0820201132020-10-082020-10-08
3366hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท082020202020-10-082020-10-08
3367hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท092020102020-10-082020-10-08
3368hc1000ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท092020202020-10-082020-10-08
3369hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์102019202020-10-082020-10-08
3370hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์102019102020-10-082020-10-08
3371hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์1120192292020-10-082020-10-08
3372hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์112019192020-10-082020-10-08
3373hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์122019132020-10-082020-10-08
3374hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์122019202020-10-082020-10-08
3375hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์012020172020-10-082020-10-08
3376hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์012020202020-10-082020-10-08
3377hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์0220201112020-10-082020-10-08
3378hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์022020202020-10-082020-10-08
3379hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์032020102020-10-082020-10-08
3380hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์032020202020-10-082020-10-08
3381hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์042020102020-10-082020-10-08
3382hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์042020202020-10-082020-10-08
3383hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์052020142020-10-082020-10-08
3384hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์052020202020-10-082020-10-08
3385hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์062020102020-10-082020-10-08
3386hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์062020202020-10-082020-10-08
3387hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์072020172020-10-082020-10-08
3388hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์072020202020-10-082020-10-08
3389hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์082020172020-10-082020-10-08
3390hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์082020202020-10-082020-10-08
3391hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์092020102020-10-082020-10-08
3392hc1100ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์092020202020-10-082020-10-08
3393hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ102019202020-10-082020-10-08
3394hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ102019112020-10-082020-10-08
3395hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ112019202020-10-082020-10-08
3396hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ112019102020-10-082020-10-08
3397hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ122019102020-10-082020-10-08
3398hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ122019202020-10-082020-10-08
3399hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ012020102020-10-082020-10-08
3400hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ012020202020-10-082020-10-08
3401hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ022020102020-10-082020-10-08
3402hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ022020202020-10-082020-10-08
3403hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ032020102020-10-082020-10-08
3404hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ032020202020-10-082020-10-08
3405hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ042020102020-10-082020-10-08
3406hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ042020202020-10-082020-10-08
3407hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ052020102020-10-082020-10-08
3408hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ052020202020-10-082020-10-08
3409hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ062020102020-10-082020-10-08
3410hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ062020202020-10-082020-10-08
3411hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ072020102020-10-082020-10-08
3412hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ072020202020-10-082020-10-08
3413hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ082020102020-10-082020-10-08
3414hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ082020202020-10-082020-10-08
3415hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ092020102020-10-082020-10-08
3416hc1200ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ092020202020-10-082020-10-08
3417hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช102019202020-10-082020-10-08
3418hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช102019102020-10-082020-10-08
3419hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช112019202020-10-082020-10-08
3420hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช112019102020-10-082020-10-08
3421hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช122019102020-10-082020-10-08
3422hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช122019202020-10-082020-10-08
3423hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช012020102020-10-082020-10-08
3424hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช012020202020-10-082020-10-08
3425hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช022020102020-10-082020-10-08
3426hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช022020202020-10-082020-10-08
3427hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช032020102020-10-082020-10-08
3428hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช032020202020-10-082020-10-08
3429hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช042020102020-10-082020-10-08
3430hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช042020202020-10-082020-10-08
3431hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช052020102020-10-082020-10-08
3432hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช052020202020-10-082020-10-08
3433hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช062020102020-10-082020-10-08
3434hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช062020202020-10-082020-10-08
3435hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช072020102020-10-082020-10-08
3436hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช072020202020-10-082020-10-08
3437hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช082020102020-10-082020-10-08
3438hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช082020202020-10-082020-10-08
3439hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช092020102020-10-082020-10-08
3440hc1300ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช092020202020-10-082020-10-08
3441hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง102019202020-10-082020-10-08
3442hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง102019102020-10-082020-10-08
3443hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง112019202020-10-082020-10-08
3444hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง112019102020-10-082020-10-08
3445hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง122019102020-10-082020-10-08
3446hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง122019202020-10-082020-10-08
3447hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง012020102020-10-082020-10-08
3448hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง012020202020-10-082020-10-08
3449hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง022020102020-10-082020-10-08
3450hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง022020202020-10-082020-10-08
3451hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง032020102020-10-082020-10-08
3452hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง032020202020-10-082020-10-08
3453hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง042020102020-10-082020-10-08
3454hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง042020202020-10-082020-10-08
3455hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง052020102020-10-082020-10-08
3456hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง052020202020-10-082020-10-08
3457hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง062020102020-10-082020-10-08
3458hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง062020202020-10-082020-10-08
3459hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง072020102020-10-082020-10-08
3460hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง072020202020-10-082020-10-08
3461hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง082020102020-10-082020-10-08
3462hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง082020202020-10-082020-10-08
3463hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง092020102020-10-082020-10-08
3464hc1400ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง092020202020-10-082020-10-08
3465hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว102019202020-10-082020-10-08
3466hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว102019132020-10-082020-10-08
3467hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว112019202020-10-082020-10-08
3468hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว112019162020-10-082020-10-08
3469hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว122019142020-10-082020-10-08
3470hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว122019202020-10-082020-10-08
3471hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว012020142020-10-082020-10-08
3472hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว012020202020-10-082020-10-08
3473hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0220201172020-10-082020-10-08
3474hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว022020202020-10-082020-10-08
3475hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว032020152020-10-082020-10-08
3476hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว032020202020-10-082020-10-08
3477hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว042020142020-10-082020-10-08
3478hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว042020202020-10-082020-10-08
3479hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว052020132020-10-082020-10-08
3480hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว052020202020-10-082020-10-08
3481hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0620201112020-10-082020-10-08
3482hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว062020202020-10-082020-10-08
3483hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว0720201112020-10-082020-10-08
3484hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว072020202020-10-082020-10-08
3485hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว082020142020-10-082020-10-08
3486hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว082020202020-10-082020-10-08
3487hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว092020172020-10-082020-10-08
3488hc1500ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว092020202020-10-082020-10-08
3489hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี102019202020-10-082020-10-08
3490hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี102019132020-10-082020-10-08
3491hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี112019202020-10-082020-10-08
3492hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี112019102020-10-082020-10-08
3493hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี122019102020-10-082020-10-08
3494hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี122019202020-10-082020-10-08
3495hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี012020102020-10-082020-10-08
3496hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี012020202020-10-082020-10-08
3497hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี022020102020-10-082020-10-08
3498hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี022020202020-10-082020-10-08
3499hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี032020102020-10-082020-10-08
3500hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี032020202020-10-082020-10-08
3501hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี042020102020-10-082020-10-08
3502hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี042020202020-10-082020-10-08
3503hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี052020102020-10-082020-10-08
3504hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี052020202020-10-082020-10-08
3505hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี062020102020-10-082020-10-08
3506hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี062020202020-10-082020-10-08
3507hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี072020102020-10-082020-10-08
3508hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี072020202020-10-082020-10-08
3509hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี082020102020-10-082020-10-08
3510hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี082020202020-10-082020-10-08
3511hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี092020102020-10-082020-10-08
3512hc1600ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี092020202020-10-082020-10-08
3513hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์1020192362020-10-082020-10-08
3514hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์102019102020-10-082020-10-08
3515hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์112019202020-10-082020-10-08
3516hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์112019102020-10-082020-10-08
3517hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์122019102020-10-082020-10-08
3518hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์122019202020-10-082020-10-08
3519hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์012020102020-10-082020-10-08
3520hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์0120202432020-10-082020-10-08
3521hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์022020102020-10-082020-10-08
3522hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์022020202020-10-082020-10-08
3523hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์032020102020-10-082020-10-08
3524hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์032020202020-10-082020-10-08
3525hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์042020102020-10-082020-10-08
3526hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์042020202020-10-082020-10-08
3527hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์052020102020-10-082020-10-08
3528hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์052020202020-10-082020-10-08
3529hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์062020102020-10-082020-10-08
3530hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์062020202020-10-082020-10-08
3531hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์072020102020-10-082020-10-08
3532hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์072020202020-10-082020-10-08
3533hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์082020102020-10-082020-10-08
3534hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์082020202020-10-082020-10-08
3535hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์092020102020-10-082020-10-08
3536hc1700ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์092020202020-10-082020-10-08
3537hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล102019202020-10-082020-10-08
3538hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล102019102020-10-082020-10-08
3539hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล112019202020-10-082020-10-08
3540hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล112019142020-10-082020-10-08
3541hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล122019112020-10-082020-10-08
3542hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล122019202020-10-082020-10-08
3543hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล012020102020-10-082020-10-08
3544hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล012020202020-10-082020-10-08
3545hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล022020102020-10-082020-10-08
3546hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล022020202020-10-082020-10-08
3547hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล032020102020-10-082020-10-08
3548hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล0320202372020-10-082020-10-08
3549hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล042020102020-10-082020-10-08
3550hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล042020202020-10-082020-10-08
3551hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล052020102020-10-082020-10-08
3552hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล052020202020-10-082020-10-08
3553hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล062020102020-10-082020-10-08
3554hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล062020202020-10-082020-10-08
3555hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล072020112020-10-082020-10-08
3556hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล072020202020-10-082020-10-08
3557hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล082020102020-10-082020-10-08
3558hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล082020202020-10-082020-10-08
3559hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล092020102020-10-082020-10-08
3560hc1800ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอนวังตาล092020202020-10-082020-10-08
3561hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง102019202020-10-082020-10-08
3562hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง102019142020-10-082020-10-08
3563hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง112019202020-10-082020-10-08
3564hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง1120191102020-10-082020-10-08
3565hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง122019172020-10-082020-10-08
3566hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง122019202020-10-082020-10-08
3567hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง012020132020-10-082020-10-08
3568hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง012020202020-10-082020-10-08
3569hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง022020102020-10-082020-10-08
3570hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง022020202020-10-082020-10-08
3571hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง032020152020-10-082020-10-08
3572hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง032020202020-10-082020-10-08
3573hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง042020102020-10-082020-10-08
3574hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง042020202020-10-082020-10-08
3575hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง052020122020-10-082020-10-08
3576hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง052020202020-10-082020-10-08
3577hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง062020172020-10-082020-10-08
3578hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง062020202020-10-082020-10-08
3579hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง072020152020-10-082020-10-08
3580hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง072020202020-10-082020-10-08
3581hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง082020102020-10-082020-10-08
3582hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง082020202020-10-082020-10-08
3583hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง092020152020-10-082020-10-08
3584hc1900ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง092020202020-10-082020-10-08
3585hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด102019202020-10-082020-10-08
3586hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด102019122020-10-082020-10-08
3587hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด112019202020-10-082020-10-08
3588hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด112019112020-10-082020-10-08
3589hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด122019102020-10-082020-10-08
3590hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด122019202020-10-082020-10-08
3591hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด012020102020-10-082020-10-08
3592hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด012020202020-10-082020-10-08
3593hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด022020112020-10-082020-10-08
3594hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด022020202020-10-082020-10-08
3595hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด032020112020-10-082020-10-08
3596hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด032020202020-10-082020-10-08
3597hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด042020102020-10-082020-10-08
3598hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด042020202020-10-082020-10-08
3599hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด052020102020-10-082020-10-08
3600hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด052020202020-10-082020-10-08
3601hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด062020132020-10-082020-10-08
3602hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด062020202020-10-082020-10-08
3603hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด072020102020-10-082020-10-08
3604hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด072020202020-10-082020-10-08
3605hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด082020102020-10-082020-10-08
3606hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด082020202020-10-082020-10-08
3607hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด092020102020-10-082020-10-08
3608hc2000ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.นครหลวงไทย จำกัด092020202020-10-082020-10-08
3609hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง102019202020-10-082020-10-08
3610hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง102019152020-10-082020-10-08
3611hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1120192212020-10-082020-10-08
3612hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง112019172020-10-082020-10-08
3613hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1220192142020-10-082020-10-08
3614hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง1220191112020-10-082020-10-08
3615hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง012020162020-10-082020-10-08
3616hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0120202742020-10-082020-10-08
3617hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง022020152020-10-082020-10-08
3618hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง022020202020-10-082020-10-08
3619hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง032020102020-10-082020-10-08
3620hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง03202022192020-10-082020-10-08
3621hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง042020112020-10-082020-10-08
3622hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง042020202020-10-082020-10-08
3623hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง052020122020-10-082020-10-08
3624hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง052020202020-10-082020-10-08
3625hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง062020152020-10-082020-10-08
3626hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง062020202020-10-082020-10-08
3627hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง072020152020-10-082020-10-08
3628hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง072020202020-10-082020-10-08
3629hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง082020112020-10-082020-10-08
3630hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง082020202020-10-082020-10-08
3631hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง0920201132020-10-082020-10-08
3632hc2100ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง092020202020-10-082020-10-08
3633hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ102019202020-10-082020-10-08
3634hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ102019152020-10-082020-10-08
3635hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ112019202020-10-082020-10-08
3636hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ112019132020-10-082020-10-08
3637hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ1220192512020-10-082020-10-08
3638hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ122019102020-10-082020-10-08
3639hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ012020102020-10-082020-10-08
3640hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ012020202020-10-082020-10-08
3641hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ022020122020-10-082020-10-08
3642hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ022020202020-10-082020-10-08
3643hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ032020112020-10-082020-10-08
3644hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ032020242020-10-082020-10-08
3645hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ042020122020-10-082020-10-08
3646hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ042020202020-10-082020-10-08
3647hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ052020142020-10-082020-10-08
3648hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ052020202020-10-082020-10-08
3649hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ062020122020-10-082020-10-08
3650hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ062020202020-10-082020-10-08
3651hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ072020152020-10-082020-10-08
3652hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ072020202020-10-082020-10-08
3653hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ082020102020-10-082020-10-08
3654hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ082020202020-10-082020-10-08
3655hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ092020102020-10-082020-10-08
3656hc2200ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ092020202020-10-082020-10-08
3657hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา102019202020-10-082020-10-08
3658hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา102019172020-10-082020-10-08
3659hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา112019202020-10-082020-10-08
3660hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา112019132020-10-082020-10-08
3661hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา122019202020-10-082020-10-08
3662hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา1220191102020-10-082020-10-08
3663hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา012020152020-10-082020-10-08
3664hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา012020202020-10-082020-10-08
3665hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา022020152020-10-082020-10-08
3666hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา022020292020-10-082020-10-08
3667hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา032020172020-10-082020-10-08
3668hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา032020202020-10-082020-10-08
3669hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา042020122020-10-082020-10-08
3670hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา042020202020-10-082020-10-08
3671hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา052020162020-10-082020-10-08
3672hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา052020202020-10-082020-10-08
3673hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา062020112020-10-082020-10-08
3674hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา062020202020-10-082020-10-08
3675hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา072020182020-10-082020-10-08
3676hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา072020202020-10-082020-10-08
3677hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา082020102020-10-082020-10-08
3678hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา082020202020-10-082020-10-08
3679hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา092020102020-10-082020-10-08
3680hc2300ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา092020202020-10-082020-10-08
3681hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน10201921172020-10-082020-10-08
3682hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน102019142020-10-082020-10-08
3683hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน112019202020-10-082020-10-08
3684hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1120191102020-10-082020-10-08
3685hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน1220192362020-10-082020-10-08
3686hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน122019192020-10-082020-10-08
3687hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0120201142020-10-082020-10-08
3688hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน012020202020-10-082020-10-08
3689hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน022020152020-10-082020-10-08
3690hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน022020202020-10-082020-10-08
3691hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน032020122020-10-082020-10-08
3692hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0320202172020-10-082020-10-08
3693hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน042020102020-10-082020-10-08
3694hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน042020202020-10-082020-10-08
3695hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน052020102020-10-082020-10-08
3696hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน052020202020-10-082020-10-08
3697hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน062020132020-10-082020-10-08
3698hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน062020202020-10-082020-10-08
3699hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน072020142020-10-082020-10-08
3700hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน072020202020-10-082020-10-08
3701hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน082020112020-10-082020-10-08
3702hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน082020202020-10-082020-10-08
3703hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน0920201102020-10-082020-10-08
3704hc2400ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน092020202020-10-082020-10-08
3705hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง102019202020-10-082020-10-08
3706hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง102019102020-10-082020-10-08
3707hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง112019202020-10-082020-10-08
3708hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง112019102020-10-082020-10-08
3709hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง122019202020-10-082020-10-08
3710hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง122019102020-10-082020-10-08
3711hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง012020102020-10-082020-10-08
3712hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง012020202020-10-082020-10-08
3713hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง022020102020-10-082020-10-08
3714hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง022020202020-10-082020-10-08
3715hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง032020102020-10-082020-10-08
3716hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง032020202020-10-082020-10-08
3717hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง042020102020-10-082020-10-08
3718hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง042020202020-10-082020-10-08
3719hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง052020102020-10-082020-10-08
3720hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง052020202020-10-082020-10-08
3721hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง062020102020-10-082020-10-08
3722hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง062020202020-10-082020-10-08
3723hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง072020102020-10-082020-10-08
3724hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง072020202020-10-082020-10-08
3725hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง082020102020-10-082020-10-08
3726hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง082020202020-10-082020-10-08
3727hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง092020102020-10-082020-10-08
3728hc2500ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง092020202020-10-082020-10-08
3729hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์102019202020-10-082020-10-08
3730hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์102019102020-10-082020-10-08
3731hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1120192202020-10-082020-10-08
3732hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์112019102020-10-082020-10-08
3733hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์122019202020-10-082020-10-08
3734hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1220191542020-10-082020-10-08
3735hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์012020102020-10-082020-10-08
3736hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์012020202020-10-082020-10-08
3737hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์022020142020-10-082020-10-08
3738hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์022020202020-10-082020-10-08
3739hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์032020152020-10-082020-10-08
3740hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์032020202020-10-082020-10-08
3741hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์042020102020-10-082020-10-08
3742hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์042020202020-10-082020-10-08
3743hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์052020102020-10-082020-10-08
3744hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์052020202020-10-082020-10-08
3745hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์062020142020-10-082020-10-08
3746hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์062020202020-10-082020-10-08
3747hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์072020142020-10-082020-10-08
3748hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์072020202020-10-082020-10-08
3749hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์082020102020-10-082020-10-08
3750hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์082020202020-10-082020-10-08
3751hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์092020102020-10-082020-10-08
3752hc2600ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์092020202020-10-082020-10-08
3753hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์102019202020-10-082020-10-08
3754hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์102019102020-10-082020-10-08
3755hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์112019202020-10-082020-10-08
3756hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์112019102020-10-082020-10-08
3757hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์122019202020-10-082020-10-08
3758hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์122019102020-10-082020-10-08
3759hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์012020102020-10-082020-10-08
3760hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0120202432020-10-082020-10-08
3761hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์022020102020-10-082020-10-08
3762hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์0220202402020-10-082020-10-08
3763hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์032020102020-10-082020-10-08
3764hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์032020202020-10-082020-10-08
3765hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์042020102020-10-082020-10-08
3766hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์042020202020-10-082020-10-08
3767hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์052020102020-10-082020-10-08
3768hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์052020202020-10-082020-10-08
3769hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์062020102020-10-082020-10-08
3770hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์062020202020-10-082020-10-08
3771hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์072020182020-10-082020-10-08
3772hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์072020202020-10-082020-10-08
3773hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์082020102020-10-082020-10-08
3774hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์082020202020-10-082020-10-08
3775hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์092020102020-10-082020-10-08
3776hc2700ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์092020202020-10-082020-10-08
3777hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี102019202020-10-082020-10-08
3778hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี102019122020-10-082020-10-08
3779hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี112019202020-10-082020-10-08
3780hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี112019102020-10-082020-10-08
3781hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี122019202020-10-082020-10-08
3782hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี122019132020-10-082020-10-08
3783hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี012020132020-10-082020-10-08
3784hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี012020202020-10-082020-10-08
3785hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี022020102020-10-082020-10-08
3786hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี022020202020-10-082020-10-08
3787hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี032020102020-10-082020-10-08
3788hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี032020202020-10-082020-10-08
3789hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี042020102020-10-082020-10-08
3790hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี042020202020-10-082020-10-08
3791hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี052020102020-10-082020-10-08
3792hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี052020202020-10-082020-10-08
3793hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี062020102020-10-082020-10-08
3794hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี062020202020-10-082020-10-08
3795hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี072020102020-10-082020-10-08
3796hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี072020202020-10-082020-10-08
3797hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี082020102020-10-082020-10-08
3798hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี082020202020-10-082020-10-08
3799hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี092020102020-10-082020-10-08
3800hc2800ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี092020202020-10-082020-10-08
3801hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร102019202020-10-082020-10-08
3802hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร102019102020-10-082020-10-08
3803hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร112019202020-10-082020-10-08
3804hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร112019102020-10-082020-10-08
3805hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร122019202020-10-082020-10-08
3806hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร122019102020-10-082020-10-08
3807hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร012020102020-10-082020-10-08
3808hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร012020202020-10-082020-10-08
3809hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร022020102020-10-082020-10-08
3810hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร022020202020-10-082020-10-08
3811hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร032020102020-10-082020-10-08
3812hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร032020202020-10-082020-10-08
3813hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร042020102020-10-082020-10-08
3814hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร042020202020-10-082020-10-08
3815hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร052020102020-10-082020-10-08
3816hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร052020202020-10-082020-10-08
3817hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร062020102020-10-082020-10-08
3818hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร062020202020-10-082020-10-08
3819hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร072020102020-10-082020-10-08
3820hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร072020202020-10-082020-10-08
3821hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร082020102020-10-082020-10-08
3822hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร082020202020-10-082020-10-08
3823hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร092020102020-10-082020-10-08
3824hc2900ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร092020202020-10-082020-10-08
3825hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม102019202020-10-082020-10-08
3826hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1020191322020-10-082020-10-08
3827hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม112019202020-10-082020-10-08
3828hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1120191392020-10-082020-10-08
3829hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม122019202020-10-082020-10-08
3830hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม1220191362020-10-082020-10-08
3831hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม012020202020-10-082020-10-08
3832hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0120201322020-10-082020-10-08
3833hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0220201542020-10-082020-10-08
3834hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม022020202020-10-082020-10-08
3835hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0320201232020-10-082020-10-08
3836hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม032020202020-10-082020-10-08
3837hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม042020122020-10-082020-10-08
3838hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม042020202020-10-082020-10-08
3839hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม052020102020-10-082020-10-08
3840hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม052020202020-10-082020-10-08
3841hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0620201262020-10-082020-10-08
3842hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม062020202020-10-082020-10-08
3843hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม0720201312020-10-082020-10-08
3844hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม072020202020-10-082020-10-08
3845hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม082020102020-10-082020-10-08
3846hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม082020202020-10-082020-10-08
3847hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม092020102020-10-082020-10-08
3848hc3000ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม092020202020-10-082020-10-08
3849hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร102019202020-10-082020-10-08
3850hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร102019112020-10-082020-10-08
3851hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร1120192122020-10-082020-10-08
3852hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร112019102020-10-082020-10-08
3853hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร122019202020-10-082020-10-08
3854hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร122019102020-10-082020-10-08
3855hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร012020202020-10-082020-10-08
3856hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร012020132020-10-082020-10-08
3857hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร022020142020-10-082020-10-08
3858hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร022020202020-10-082020-10-08
3859hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร032020112020-10-082020-10-08
3860hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร032020202020-10-082020-10-08
3861hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร042020102020-10-082020-10-08
3862hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร042020202020-10-082020-10-08
3863hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร052020112020-10-082020-10-08
3864hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร052020202020-10-082020-10-08
3865hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร062020112020-10-082020-10-08
3866hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร062020202020-10-082020-10-08
3867hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร072020112020-10-082020-10-08
3868hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร072020202020-10-082020-10-08
3869hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร082020102020-10-082020-10-08
3870hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร082020202020-10-082020-10-08
3871hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร092020102020-10-082020-10-08
3872hc3100ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร092020202020-10-082020-10-08
3873hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก1020192422020-10-082020-10-08
3874hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก102019102020-10-082020-10-08
3875hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก112019202020-10-082020-10-08
3876hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก112019102020-10-082020-10-08
3877hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก122019202020-10-082020-10-08
3878hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก122019102020-10-082020-10-08
3879hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก012020202020-10-082020-10-08
3880hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก012020102020-10-082020-10-08
3881hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก022020102020-10-082020-10-08
3882hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก022020202020-10-082020-10-08
3883hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก032020102020-10-082020-10-08
3884hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก032020202020-10-082020-10-08
3885hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก042020102020-10-082020-10-08
3886hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก042020202020-10-082020-10-08
3887hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก052020102020-10-082020-10-08
3888hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก052020202020-10-082020-10-08
3889hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก062020102020-10-082020-10-08
3890hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก062020202020-10-082020-10-08
3891hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก072020102020-10-082020-10-08
3892hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก072020202020-10-082020-10-08
3893hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก082020102020-10-082020-10-08
3894hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก082020202020-10-082020-10-08
3895hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก092020102020-10-082020-10-08
3896hc3200ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก092020202020-10-082020-10-08
3897hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม102019202020-10-082020-10-08
3898hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม102019102020-10-082020-10-08
3899hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม112019202020-10-082020-10-08
3900hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม112019102020-10-082020-10-08
3901hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม122019202020-10-082020-10-08
3902hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม122019102020-10-082020-10-08
3903hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม012020202020-10-082020-10-08
3904hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม012020102020-10-082020-10-08
3905hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม022020102020-10-082020-10-08
3906hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม022020202020-10-082020-10-08
3907hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม032020102020-10-082020-10-08
3908hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม032020202020-10-082020-10-08
3909hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม042020102020-10-082020-10-08
3910hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม042020202020-10-082020-10-08
3911hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม052020102020-10-082020-10-08
3912hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม052020202020-10-082020-10-08
3913hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม062020102020-10-082020-10-08
3914hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม062020202020-10-082020-10-08
3915hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม072020102020-10-082020-10-08
3916hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม072020202020-10-082020-10-08
3917hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม082020102020-10-082020-10-08
3918hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม082020202020-10-082020-10-08
3919hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม092020102020-10-082020-10-08
3920hc3300ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม092020202020-10-082020-10-08
3921hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี102019202020-10-082020-10-08
3922hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี102019102020-10-082020-10-08
3923hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี112019202020-10-082020-10-08
3924hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี112019102020-10-082020-10-08
3925hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี122019202020-10-082020-10-08
3926hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี122019102020-10-082020-10-08
3927hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0120202452020-10-082020-10-08
3928hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี012020102020-10-082020-10-08
3929hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี022020102020-10-082020-10-08
3930hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี0220202102020-10-082020-10-08
3931hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี032020102020-10-082020-10-08
3932hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี032020202020-10-082020-10-08
3933hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี042020102020-10-082020-10-08
3934hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี042020202020-10-082020-10-08
3935hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี052020102020-10-082020-10-08
3936hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี052020202020-10-082020-10-08
3937hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี062020102020-10-082020-10-08
3938hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี062020202020-10-082020-10-08
3939hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี072020102020-10-082020-10-08
3940hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี072020202020-10-082020-10-08
3941hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี082020102020-10-082020-10-08
3942hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี082020202020-10-082020-10-08
3943hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี092020102020-10-082020-10-08
3944hc3400ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี092020202020-10-082020-10-08
3945hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก102019202020-10-082020-10-08
3946hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก102019102020-10-082020-10-08
3947hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก112019202020-10-082020-10-08
3948hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก112019102020-10-082020-10-08
3949hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก122019202020-10-082020-10-08
3950hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก122019102020-10-082020-10-08
3951hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก012020202020-10-082020-10-08
3952hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก012020102020-10-082020-10-08
3953hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก022020102020-10-082020-10-08
3954hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก022020202020-10-082020-10-08
3955hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก032020102020-10-082020-10-08
3956hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก032020202020-10-082020-10-08
3957hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก042020102020-10-082020-10-08
3958hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก042020202020-10-082020-10-08
3959hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก052020102020-10-082020-10-08
3960hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก052020202020-10-082020-10-08
3961hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก062020102020-10-082020-10-08
3962hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก062020202020-10-082020-10-08
3963hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก072020102020-10-082020-10-08
3964hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก072020202020-10-082020-10-08
3965hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก082020102020-10-082020-10-08
3966hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก082020202020-10-082020-10-08
3967hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก092020102020-10-082020-10-08
3968hc3500ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก092020202020-10-082020-10-08
3969hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล102019202020-10-082020-10-08
3970hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล102019102020-10-082020-10-08
3971hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล112019202020-10-082020-10-08
3972hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล112019102020-10-082020-10-08
3973hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล122019202020-10-082020-10-08
3974hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล122019102020-10-082020-10-08
3975hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล012020202020-10-082020-10-08
3976hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล012020102020-10-082020-10-08
3977hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล022020102020-10-082020-10-08
3978hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล022020202020-10-082020-10-08
3979hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล032020102020-10-082020-10-08
3980hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล032020202020-10-082020-10-08
3981hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล042020102020-10-082020-10-08
3982hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล042020202020-10-082020-10-08
3983hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล052020102020-10-082020-10-08
3984hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล052020202020-10-082020-10-08
3985hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล062020102020-10-082020-10-08
3986hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล062020202020-10-082020-10-08
3987hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล072020102020-10-082020-10-08
3988hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล072020202020-10-082020-10-08
3989hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล082020102020-10-082020-10-08
3990hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล082020202020-10-082020-10-08
3991hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล092020102020-10-082020-10-08
3992hc3600ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล092020202020-10-082020-10-08
3993hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1020192282020-10-082020-10-08
3994hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา102019122020-10-082020-10-08
3995hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา112019202020-10-082020-10-08
3996hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา112019112020-10-082020-10-08
3997hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1220192242020-10-082020-10-08
3998hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา122019152020-10-082020-10-08
3999hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา012020202020-10-082020-10-08
4000hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา012020112020-10-082020-10-08
4001hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา022020132020-10-082020-10-08
4002hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา022020202020-10-082020-10-08
4003hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา032020132020-10-082020-10-08
4004hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา032020202020-10-082020-10-08
4005hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา042020112020-10-082020-10-08
4006hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา042020202020-10-082020-10-08
4007hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา052020122020-10-082020-10-08
4008hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา052020202020-10-082020-10-08
4009hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา062020122020-10-082020-10-08
4010hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา062020202020-10-082020-10-08
4011hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา072020132020-10-082020-10-08
4012hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา072020202020-10-082020-10-08
4013hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา082020102020-10-082020-10-08
4014hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา082020202020-10-082020-10-08
4015hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา092020102020-10-082020-10-08
4016hc3700ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา092020202020-10-082020-10-08
4017hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ102019202020-10-082020-10-08
4018hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ102019142020-10-082020-10-08
4019hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ112019202020-10-082020-10-08
4020hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ112019152020-10-082020-10-08
4021hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ122019202020-10-082020-10-08
4022hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ122019152020-10-082020-10-08
4023hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ012020202020-10-082020-10-08
4024hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ012020132020-10-082020-10-08
4025hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ022020102020-10-082020-10-08
4026hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ022020202020-10-082020-10-08
4027hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ032020162020-10-082020-10-08
4028hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ032020202020-10-082020-10-08
4029hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ042020142020-10-082020-10-08
4030hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ042020202020-10-082020-10-08
4031hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ052020132020-10-082020-10-08
4032hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ052020202020-10-082020-10-08
4033hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ062020172020-10-082020-10-08
4034hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ062020202020-10-082020-10-08
4035hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ072020192020-10-082020-10-08
4036hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ072020202020-10-082020-10-08
4037hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ082020132020-10-082020-10-08
4038hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ082020202020-10-082020-10-08
4039hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ092020102020-10-082020-10-08
4040hc3800ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ092020202020-10-082020-10-08
4041hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ102019202020-10-082020-10-08
4042hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1020191312020-10-082020-10-08
4043hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ112019202020-10-082020-10-08
4044hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ1120191282020-10-082020-10-08
4045hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ122019202020-10-082020-10-08
4046hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ122019152020-10-082020-10-08
4047hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ012020202020-10-082020-10-08
4048hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0120201282020-10-082020-10-08
4049hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0220201272020-10-082020-10-08
4050hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ022020202020-10-082020-10-08
4051hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ0320201362020-10-082020-10-08
4052hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ032020202020-10-082020-10-08
4053hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ042020142020-10-082020-10-08
4054hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ042020202020-10-082020-10-08
4055hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ052020132020-10-082020-10-08
4056hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ052020202020-10-082020-10-08
4057hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ062020172020-10-082020-10-08
4058hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ062020202020-10-082020-10-08
4059hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ072020182020-10-082020-10-08
4060hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ072020202020-10-082020-10-08
4061hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ082020112020-10-082020-10-08
4062hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ082020202020-10-082020-10-08
4063hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ092020102020-10-082020-10-08
4064hc3900ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ092020202020-10-082020-10-08
4065hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค102019202020-10-082020-10-08
4066hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค102019102020-10-082020-10-08
4067hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค112019202020-10-082020-10-08
4068hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค112019102020-10-082020-10-08
4069hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค122019202020-10-082020-10-08
4070hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค122019102020-10-082020-10-08
4071hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0120202612020-10-082020-10-08
4072hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค012020102020-10-082020-10-08
4073hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค0220202402020-10-082020-10-08
4074hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค022020102020-10-082020-10-08
4075hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค032020102020-10-082020-10-08
4076hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค032020202020-10-082020-10-08
4077hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค042020102020-10-082020-10-08
4078hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค042020202020-10-082020-10-08
4079hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค052020102020-10-082020-10-08
4080hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค052020202020-10-082020-10-08
4081hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค062020102020-10-082020-10-08
4082hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค062020202020-10-082020-10-08
4083hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค072020102020-10-082020-10-08
4084hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค072020202020-10-082020-10-08
4085hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค082020102020-10-082020-10-08
4086hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค082020202020-10-082020-10-08
4087hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค092020102020-10-082020-10-08
4088hc4000ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค092020202020-10-082020-10-08
4089hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย102019202020-10-082020-10-08
4090hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย102019172020-10-082020-10-08
4091hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย112019202020-10-082020-10-08
4092hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย112019122020-10-082020-10-08
4093hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย122019202020-10-082020-10-08
4094hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย122019172020-10-082020-10-08
4095hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย012020202020-10-082020-10-08
4096hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย012020152020-10-082020-10-08
4097hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย022020202020-10-082020-10-08
4098hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย022020132020-10-082020-10-08
4099hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย032020142020-10-082020-10-08
4100hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย032020202020-10-082020-10-08
4101hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย042020152020-10-082020-10-08
4102hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย042020202020-10-082020-10-08
4103hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย052020112020-10-082020-10-08
4104hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย052020202020-10-082020-10-08
4105hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย062020162020-10-082020-10-08
4106hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย062020202020-10-082020-10-08
4107hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย072020122020-10-082020-10-08
4108hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย072020202020-10-082020-10-08
4109hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย082020102020-10-082020-10-08
4110hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย082020202020-10-082020-10-08
4111hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย092020102020-10-082020-10-08
4112hc4100ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย092020202020-10-082020-10-08
4113hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา102019202020-10-082020-10-08
4114hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1020191142020-10-082020-10-08
4115hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา112019202020-10-082020-10-08
4116hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา112019172020-10-082020-10-08
4117hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1220192242020-10-082020-10-08
4118hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา1220191112020-10-082020-10-08
4119hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา012020202020-10-082020-10-08
4120hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา012020172020-10-082020-10-08
4121hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา022020202020-10-082020-10-08
4122hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา0220201182020-10-082020-10-08
4123hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา032020152020-10-082020-10-08
4124hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา032020202020-10-082020-10-08
4125hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา042020132020-10-082020-10-08
4126hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา042020202020-10-082020-10-08
4127hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา052020162020-10-082020-10-08
4128hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา052020202020-10-082020-10-08
4129hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา062020102020-10-082020-10-08
4130hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา062020202020-10-082020-10-08
4131hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา072020152020-10-082020-10-08
4132hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา072020202020-10-082020-10-08
4133hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา082020192020-10-082020-10-08
4134hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา082020202020-10-082020-10-08
4135hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา092020102020-10-082020-10-08
4136hc4200ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา092020202020-10-082020-10-08
4137hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี1020192592020-10-082020-10-08
4138hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี102019182020-10-082020-10-08
4139hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี112019202020-10-082020-10-08
4140hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี112019122020-10-082020-10-08
4141hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี122019202020-10-082020-10-08
4142hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี122019142020-10-082020-10-08
4143hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี0120202192020-10-082020-10-08
4144hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี012020162020-10-082020-10-08
4145hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี022020202020-10-082020-10-08
4146hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี022020122020-10-082020-10-08
4147hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี032020112020-10-082020-10-08
4148hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี032020202020-10-082020-10-08
4149hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี042020112020-10-082020-10-08
4150hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี042020202020-10-082020-10-08
4151hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี052020102020-10-082020-10-08
4152hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี052020202020-10-082020-10-08
4153hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี062020172020-10-082020-10-08
4154hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี062020202020-10-082020-10-08
4155hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี072020112020-10-082020-10-08
4156hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี072020202020-10-082020-10-08
4157hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี082020122020-10-082020-10-08
4158hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี082020202020-10-082020-10-08
4159hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี092020122020-10-082020-10-08
4160hc4300ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี092020202020-10-082020-10-08
4161hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1020192982020-10-082020-10-08
4162hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก102019102020-10-082020-10-08
4163hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก112019202020-10-082020-10-08
4164hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก112019102020-10-082020-10-08
4165hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก1220192202020-10-082020-10-08
4166hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก122019102020-10-082020-10-08
4167hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก012020202020-10-082020-10-08
4168hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก012020102020-10-082020-10-08
4169hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก022020202020-10-082020-10-08
4170hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก022020102020-10-082020-10-08
4171hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก032020102020-10-082020-10-08
4172hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก032020292020-10-082020-10-08
4173hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก042020102020-10-082020-10-08
4174hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก042020202020-10-082020-10-08
4175hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก052020102020-10-082020-10-08
4176hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก052020202020-10-082020-10-08
4177hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก062020102020-10-082020-10-08
4178hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก062020202020-10-082020-10-08
4179hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก072020102020-10-082020-10-08
4180hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก072020202020-10-082020-10-08
4181hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก082020102020-10-082020-10-08
4182hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก082020202020-10-082020-10-08
4183hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก092020102020-10-082020-10-08
4184hc4400ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก092020202020-10-082020-10-08
4185hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า102019202020-10-082020-10-08
4186hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า102019102020-10-082020-10-08
4187hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า112019202020-10-082020-10-08
4188hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า112019102020-10-082020-10-08
4189hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า122019202020-10-082020-10-08
4190hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า122019102020-10-082020-10-08
4191hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า0120202362020-10-082020-10-08
4192hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า012020102020-10-082020-10-08
4193hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า022020202020-10-082020-10-08
4194hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า022020102020-10-082020-10-08
4195hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า032020102020-10-082020-10-08
4196hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า032020202020-10-082020-10-08
4197hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า042020102020-10-082020-10-08
4198hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า042020202020-10-082020-10-08
4199hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า052020102020-10-082020-10-08
4200hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า052020202020-10-082020-10-08
4201hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า062020102020-10-082020-10-08
4202hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า062020202020-10-082020-10-08
4203hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า072020102020-10-082020-10-08
4204hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า072020202020-10-082020-10-08
4205hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า082020102020-10-082020-10-08
4206hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า082020202020-10-082020-10-08
4207hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า092020102020-10-082020-10-08
4208hc4500ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า092020202020-10-082020-10-08
4209hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ102019202020-10-082020-10-08
4210hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ102019142020-10-082020-10-08
4211hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ112019202020-10-082020-10-08
4212hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ112019132020-10-082020-10-08
4213hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ122019202020-10-082020-10-08
4214hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ122019132020-10-082020-10-08
4215hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ01202022252020-10-082020-10-08
4216hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ012020142020-10-082020-10-08
4217hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ022020202020-10-082020-10-08
4218hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ022020142020-10-082020-10-08
4219hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ032020112020-10-082020-10-08
4220hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ032020202020-10-082020-10-08
4221hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ042020102020-10-082020-10-08
4222hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ042020202020-10-082020-10-08
4223hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ052020102020-10-082020-10-08
4224hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ052020202020-10-082020-10-08
4225hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ062020122020-10-082020-10-08
4226hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ062020202020-10-082020-10-08
4227hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ072020182020-10-082020-10-08
4228hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ072020202020-10-082020-10-08
4229hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ082020102020-10-082020-10-08
4230hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ082020202020-10-082020-10-08
4231hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ092020102020-10-082020-10-08
4232hc4600ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ092020202020-10-082020-10-08
4233hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1020192292020-10-082020-10-08
4234hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง102019132020-10-082020-10-08
4235hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง1120192812020-10-082020-10-08
4236hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง112019132020-10-082020-10-08
4237hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง122019202020-10-082020-10-08
4238hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง122019112020-10-082020-10-08
4239hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง012020202020-10-082020-10-08
4240hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง012020112020-10-082020-10-08
4241hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง022020202020-10-082020-10-08
4242hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง022020102020-10-082020-10-08
4243hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง032020102020-10-082020-10-08
4244hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง032020202020-10-082020-10-08
4245hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง042020102020-10-082020-10-08
4246hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง042020202020-10-082020-10-08
4247hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง052020142020-10-082020-10-08
4248hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง052020202020-10-082020-10-08
4249hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง062020112020-10-082020-10-08
4250hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง062020202020-10-082020-10-08
4251hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง072020132020-10-082020-10-08
4252hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง072020202020-10-082020-10-08
4253hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง082020102020-10-082020-10-08
4254hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง082020202020-10-082020-10-08
4255hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง092020102020-10-082020-10-08
4256hc4700ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง092020202020-10-082020-10-08
4257hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ102019202020-10-082020-10-08
4258hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ102019102020-10-082020-10-08
4259hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ112019202020-10-082020-10-08
4260hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ112019102020-10-082020-10-08
4261hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ122019202020-10-082020-10-08
4262hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ122019102020-10-082020-10-08
4263hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ012020202020-10-082020-10-08
4264hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ012020102020-10-082020-10-08
4265hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ022020202020-10-082020-10-08
4266hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ022020102020-10-082020-10-08
4267hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ032020102020-10-082020-10-08
4268hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ032020202020-10-082020-10-08
4269hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ042020102020-10-082020-10-08
4270hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ042020202020-10-082020-10-08
4271hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ052020102020-10-082020-10-08
4272hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ052020202020-10-082020-10-08
4273hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ062020102020-10-082020-10-08
4274hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ062020202020-10-082020-10-08
4275hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ072020102020-10-082020-10-08
4276hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ072020202020-10-082020-10-08
4277hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ082020102020-10-082020-10-08
4278hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ082020202020-10-082020-10-08
4279hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ092020102020-10-082020-10-08
4280hc4800ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ092020202020-10-082020-10-08
4281hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา102019202020-10-082020-10-08
4282hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา102019132020-10-082020-10-08
4283hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา1120192162020-10-082020-10-08
4284hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา112019102020-10-082020-10-08
4285hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา122019202020-10-082020-10-08
4286hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา122019102020-10-082020-10-08
4287hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา012020202020-10-082020-10-08
4288hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา012020102020-10-082020-10-08
4289hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา0220202302020-10-082020-10-08
4290hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา022020102020-10-082020-10-08
4291hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา032020202020-10-082020-10-08
4292hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา032020102020-10-082020-10-08
4293hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา042020102020-10-082020-10-08
4294hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา042020202020-10-082020-10-08
4295hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา052020102020-10-082020-10-08
4296hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา052020202020-10-082020-10-08
4297hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา062020102020-10-082020-10-08
4298hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา062020202020-10-082020-10-08
4299hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา072020102020-10-082020-10-08
4300hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา072020202020-10-082020-10-08
4301hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา082020102020-10-082020-10-08
4302hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา082020202020-10-082020-10-08
4303hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา092020102020-10-082020-10-08
4304hc4900ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา092020202020-10-082020-10-08
4305hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม10201921152020-10-082020-10-08
4306hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม102019132020-10-082020-10-08
4307hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม112019202020-10-082020-10-08
4308hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม112019112020-10-082020-10-08
4309hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม12201921712020-10-082020-10-08
4310hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม122019142020-10-082020-10-08
4311hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม0120202322020-10-082020-10-08
4312hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม012020142020-10-082020-10-08
4313hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม022020202020-10-082020-10-08
4314hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม022020102020-10-082020-10-08
4315hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม032020202020-10-082020-10-08
4316hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม032020102020-10-082020-10-08
4317hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม042020102020-10-082020-10-08
4318hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม042020202020-10-082020-10-08
4319hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม052020102020-10-082020-10-08
4320hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม052020202020-10-082020-10-08
4321hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม062020102020-10-082020-10-08
4322hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม062020202020-10-082020-10-08
4323hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม072020102020-10-082020-10-08
4324hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม072020202020-10-082020-10-08
4325hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม082020102020-10-082020-10-08
4326hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม082020202020-10-082020-10-08
4327hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม092020102020-10-082020-10-08
4328hc5000ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม092020202020-10-082020-10-08
4329hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน102019202020-10-082020-10-08
4330hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน102019102020-10-082020-10-08
4331hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน112019202020-10-082020-10-08
4332hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน112019102020-10-082020-10-08
4333hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน122019202020-10-082020-10-08
4334hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน122019102020-10-082020-10-08
4335hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน012020202020-10-082020-10-08
4336hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน012020102020-10-082020-10-08
4337hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน022020202020-10-082020-10-08
4338hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน022020102020-10-082020-10-08
4339hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน032020202020-10-082020-10-08
4340hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน032020102020-10-082020-10-08
4341hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน042020102020-10-082020-10-08
4342hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน042020202020-10-082020-10-08
4343hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน052020102020-10-082020-10-08
4344hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน052020202020-10-082020-10-08
4345hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน062020102020-10-082020-10-08
4346hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน062020202020-10-082020-10-08
4347hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน072020102020-10-082020-10-08
4348hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน072020202020-10-082020-10-08
4349hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน082020102020-10-082020-10-08
4350hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน082020202020-10-082020-10-08
4351hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน092020102020-10-082020-10-08
4352hc5100ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน092020202020-10-082020-10-08
4353hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก102019202020-10-082020-10-08
4354hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1020191132020-10-082020-10-08
4355hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก112019202020-10-082020-10-08
4356hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1120191242020-10-082020-10-08
4357hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก122019202020-10-082020-10-08
4358hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก1220191152020-10-082020-10-08
4359hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก012020202020-10-082020-10-08
4360hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0120201282020-10-082020-10-08
4361hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก02202023712020-10-082020-10-08
4362hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0220201252020-10-082020-10-08
4363hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก032020202020-10-082020-10-08
4364hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0320201132020-10-082020-10-08
4365hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก042020112020-10-082020-10-08
4366hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก042020202020-10-082020-10-08
4367hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก052020122020-10-082020-10-08
4368hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก052020202020-10-082020-10-08
4369hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0620201212020-10-082020-10-08
4370hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก062020202020-10-082020-10-08
4371hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก0720201182020-10-082020-10-08
4372hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก072020202020-10-082020-10-08
4373hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก082020122020-10-082020-10-08
4374hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก082020202020-10-082020-10-08
4375hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก092020162020-10-082020-10-08
4376hc5200ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก092020202020-10-082020-10-08
4377hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง102019202020-10-082020-10-08
4378hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง102019162020-10-082020-10-08
4379hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง112019202020-10-082020-10-08
4380hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง112019122020-10-082020-10-08
4381hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง122019202020-10-082020-10-08
4382hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง122019102020-10-082020-10-08
4383hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง012020202020-10-082020-10-08
4384hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง012020172020-10-082020-10-08
4385hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0220202242020-10-082020-10-08
4386hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง022020122020-10-082020-10-08
4387hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง0320202202020-10-082020-10-08
4388hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง032020152020-10-082020-10-08
4389hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง042020112020-10-082020-10-08
4390hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง042020202020-10-082020-10-08
4391hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง052020112020-10-082020-10-08
4392hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง052020202020-10-082020-10-08
4393hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง062020102020-10-082020-10-08
4394hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง062020202020-10-082020-10-08
4395hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง072020102020-10-082020-10-08
4396hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง072020202020-10-082020-10-08
4397hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง082020102020-10-082020-10-08
4398hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง082020202020-10-082020-10-08
4399hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง092020102020-10-082020-10-08
4400hc5300ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง092020202020-10-082020-10-08
4401hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม102019202020-10-082020-10-08
4402hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม102019122020-10-082020-10-08
4403hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม112019202020-10-082020-10-08
4404hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม1120191102020-10-082020-10-08
4405hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม122019202020-10-082020-10-08
4406hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม122019152020-10-082020-10-08
4407hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม012020202020-10-082020-10-08
4408hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม012020122020-10-082020-10-08
4409hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม022020202020-10-082020-10-08
4410hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม022020112020-10-082020-10-08
4411hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม032020202020-10-082020-10-08
4412hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม032020142020-10-082020-10-08
4413hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม042020122020-10-082020-10-08
4414hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม042020202020-10-082020-10-08
4415hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม052020122020-10-082020-10-08
4416hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม052020202020-10-082020-10-08
4417hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม062020102020-10-082020-10-08
4418hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม062020202020-10-082020-10-08
4419hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม072020102020-10-082020-10-08
4420hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม072020202020-10-082020-10-08
4421hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม082020102020-10-082020-10-08
4422hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม082020202020-10-082020-10-08
4423hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม092020102020-10-082020-10-08
4424hc5400ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม092020202020-10-082020-10-08
4425hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์102019202020-10-082020-10-08
4426hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์102019142020-10-082020-10-08
4427hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์112019202020-10-082020-10-08
4428hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์112019122020-10-082020-10-08
4429hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์122019202020-10-082020-10-08
4430hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์122019102020-10-082020-10-08
4431hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์012020202020-10-082020-10-08
4432hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์012020102020-10-082020-10-08
4433hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์0220202262020-10-082020-10-08
4434hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์022020102020-10-082020-10-08
4435hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์032020202020-10-082020-10-08
4436hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์032020112020-10-082020-10-08
4437hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์042020102020-10-082020-10-08
4438hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์042020202020-10-082020-10-08
4439hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์052020132020-10-082020-10-08
4440hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์052020202020-10-082020-10-08
4441hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์062020102020-10-082020-10-08
4442hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์062020202020-10-082020-10-08
4443hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์072020102020-10-082020-10-08
4444hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์072020202020-10-082020-10-08
4445hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์082020102020-10-082020-10-08
4446hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์082020202020-10-082020-10-08
4447hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์092020102020-10-082020-10-08
4448hc5500ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์092020202020-10-082020-10-08
4449hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ102019292020-10-082020-10-08
4450hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1020191152020-10-082020-10-08
4451hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ11201922042020-10-082020-10-08
4452hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ1120191302020-10-082020-10-08
4453hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ122019202020-10-082020-10-08
4454hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ122019192020-10-082020-10-08
4455hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ012020202020-10-082020-10-08
4456hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ012020172020-10-082020-10-08
4457hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ022020202020-10-082020-10-08
4458hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0220201102020-10-082020-10-08
4459hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ032020202020-10-082020-10-08
4460hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ032020102020-10-082020-10-08
4461hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ042020102020-10-082020-10-08
4462hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ042020202020-10-082020-10-08
4463hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ052020182020-10-082020-10-08
4464hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ052020202020-10-082020-10-08
4465hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0620201102020-10-082020-10-08
4466hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ062020202020-10-082020-10-08
4467hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0720201302020-10-082020-10-08
4468hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ072020202020-10-082020-10-08
4469hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ0820201152020-10-082020-10-08
4470hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ082020202020-10-082020-10-08
4471hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ092020102020-10-082020-10-08
4472hc5600ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ092020202020-10-082020-10-08
4473hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ102019202020-10-082020-10-08
4474hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ102019102020-10-082020-10-08
4475hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ1120192222020-10-082020-10-08
4476hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ112019102020-10-082020-10-08
4477hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ122019202020-10-082020-10-08
4478hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ122019102020-10-082020-10-08
4479hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ012020202020-10-082020-10-08
4480hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ012020102020-10-082020-10-08
4481hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ0220202222020-10-082020-10-08
4482hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ022020102020-10-082020-10-08
4483hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ032020202020-10-082020-10-08
4484hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ032020102020-10-082020-10-08
4485hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ042020102020-10-082020-10-08
4486hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ042020202020-10-082020-10-08
4487hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ052020102020-10-082020-10-08
4488hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ052020202020-10-082020-10-08
4489hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ062020102020-10-082020-10-08
4490hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ062020202020-10-082020-10-08
4491hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ072020102020-10-082020-10-08
4492hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ072020202020-10-082020-10-08
4493hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ082020102020-10-082020-10-08
4494hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ082020202020-10-082020-10-08
4495hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ092020102020-10-082020-10-08
4496hc5700ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ092020202020-10-082020-10-08
4497hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1020192462020-10-082020-10-08
4498hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1020191152020-10-082020-10-08
4499hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม112019202020-10-082020-10-08
4500hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม112019112020-10-082020-10-08
4501hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม122019202020-10-082020-10-08
4502hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม122019142020-10-082020-10-08
4503hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม012020202020-10-082020-10-08
4504hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม012020152020-10-082020-10-08
4505hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม022020202020-10-082020-10-08
4506hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม022020102020-10-082020-10-08
4507hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม032020202020-10-082020-10-08
4508hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม032020102020-10-082020-10-08
4509hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม042020102020-10-082020-10-08
4510hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม042020202020-10-082020-10-08
4511hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม052020102020-10-082020-10-08
4512hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม052020202020-10-082020-10-08
4513hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม062020102020-10-082020-10-08
4514hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม062020202020-10-082020-10-08
4515hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม072020102020-10-082020-10-08
4516hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม072020202020-10-082020-10-08
4517hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม082020102020-10-082020-10-08
4518hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม082020202020-10-082020-10-08
4519hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม092020102020-10-082020-10-08
4520hc5800ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม092020202020-10-082020-10-08
4521hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ102019202020-10-082020-10-08
4522hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ102019102020-10-082020-10-08
4523hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ112019202020-10-082020-10-08
4524hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ112019102020-10-082020-10-08
4525hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ122019202020-10-082020-10-08
4526hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ122019102020-10-082020-10-08
4527hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ012020202020-10-082020-10-08
4528hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ012020102020-10-082020-10-08
4529hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ0220202462020-10-082020-10-08
4530hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ022020102020-10-082020-10-08
4531hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ032020202020-10-082020-10-08
4532hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ032020102020-10-082020-10-08
4533hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ042020202020-10-082020-10-08
4534hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ042020102020-10-082020-10-08
4535hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ052020102020-10-082020-10-08
4536hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ052020202020-10-082020-10-08
4537hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ062020102020-10-082020-10-08
4538hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ062020202020-10-082020-10-08
4539hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ072020102020-10-082020-10-08
4540hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ072020202020-10-082020-10-08
4541hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ082020102020-10-082020-10-08
4542hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ082020202020-10-082020-10-08
4543hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ092020102020-10-082020-10-08
4544hc5900ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ092020202020-10-082020-10-08
4545hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์1020192612020-10-082020-10-08
4546hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์102019102020-10-082020-10-08
4547hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์112019202020-10-082020-10-08
4548hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์112019102020-10-082020-10-08
4549hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์122019202020-10-082020-10-08
4550hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์122019102020-10-082020-10-08
4551hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์012020202020-10-082020-10-08
4552hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์012020102020-10-082020-10-08
4553hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์022020202020-10-082020-10-08
4554hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์022020102020-10-082020-10-08
4555hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์032020202020-10-082020-10-08
4556hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์032020102020-10-082020-10-08
4557hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์042020202020-10-082020-10-08
4558hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์042020102020-10-082020-10-08
4732hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา072020202020-10-082020-10-08
4559hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์052020102020-10-082020-10-08
4560hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์052020202020-10-082020-10-08
4561hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์062020102020-10-082020-10-08
4562hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์062020202020-10-082020-10-08
4563hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์072020102020-10-082020-10-08
4564hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์072020202020-10-082020-10-08
4565hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์082020102020-10-082020-10-08
4566hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์082020202020-10-082020-10-08
4567hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์092020102020-10-082020-10-08
4568hc6000ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากรณ์092020202020-10-082020-10-08
4569hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์1020192582020-10-082020-10-08
4570hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์102019102020-10-082020-10-08
4571hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์112019202020-10-082020-10-08
4572hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์112019102020-10-082020-10-08
4573hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์122019202020-10-082020-10-08
4574hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์122019102020-10-082020-10-08
4575hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์0120202462020-10-082020-10-08
4576hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์012020102020-10-082020-10-08
4577hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์02202021352020-10-082020-10-08
4578hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์022020102020-10-082020-10-08
4579hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์032020202020-10-082020-10-08
4580hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์032020102020-10-082020-10-08
4581hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์042020202020-10-082020-10-08
4582hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์042020102020-10-082020-10-08
4583hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์052020102020-10-082020-10-08
4584hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์052020202020-10-082020-10-08
4585hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์062020102020-10-082020-10-08
4586hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์062020202020-10-082020-10-08
4587hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์072020102020-10-082020-10-08
4588hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์072020202020-10-082020-10-08
4589hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์082020102020-10-082020-10-08
4590hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์082020202020-10-082020-10-08
4591hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์092020102020-10-082020-10-08
4592hc6100ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์092020202020-10-082020-10-08
4593hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา102019202020-10-082020-10-08
4594hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา102019142020-10-082020-10-08
4595hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา112019202020-10-082020-10-08
4596hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา112019142020-10-082020-10-08
4597hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา122019202020-10-082020-10-08
4598hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา122019122020-10-082020-10-08
4599hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา012020202020-10-082020-10-08
4600hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา012020142020-10-082020-10-08
4601hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา022020202020-10-082020-10-08
4733hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา082020102020-10-082020-10-08
4602hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา022020152020-10-082020-10-08
4603hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา032020202020-10-082020-10-08
4604hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา032020102020-10-082020-10-08
4605hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา042020202020-10-082020-10-08
4606hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา042020152020-10-082020-10-08
4607hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา052020122020-10-082020-10-08
4608hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา052020202020-10-082020-10-08
4609hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา062020142020-10-082020-10-08
4610hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา062020202020-10-082020-10-08
4611hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา0720201172020-10-082020-10-08
4612hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา072020202020-10-082020-10-08
4613hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา082020162020-10-082020-10-08
4614hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา082020202020-10-082020-10-08
4615hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา092020102020-10-082020-10-08
4616hc6200ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน-ภักดี ฐานปัญญา092020202020-10-082020-10-08
4617hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย102019202020-10-082020-10-08
4618hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย102019172020-10-082020-10-08
4619hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย112019202020-10-082020-10-08
4620hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย112019172020-10-082020-10-08
4621hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย122019202020-10-082020-10-08
4622hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1220191102020-10-082020-10-08
4623hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย012020202020-10-082020-10-08
4624hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย012020142020-10-082020-10-08
4625hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย022020202020-10-082020-10-08
4626hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย022020182020-10-082020-10-08
4627hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย032020202020-10-082020-10-08
4628hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย032020132020-10-082020-10-08
4629hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย042020202020-10-082020-10-08
4630hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย042020102020-10-082020-10-08
4631hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย052020102020-10-082020-10-08
4632hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย052020202020-10-082020-10-08
4633hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย062020102020-10-082020-10-08
4634hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย062020202020-10-082020-10-08
4635hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย072020102020-10-082020-10-08
4636hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย072020202020-10-082020-10-08
4637hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย082020102020-10-082020-10-08
4638hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย082020202020-10-082020-10-08
4688hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน092020202020-10-082020-10-08
4639hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย092020102020-10-082020-10-08
4640hc6300ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย092020202020-10-082020-10-08
4641hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา102019202020-10-082020-10-08
4642hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา102019112020-10-082020-10-08
4643hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา112019202020-10-082020-10-08
4644hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา112019142020-10-082020-10-08
4645hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา122019202020-10-082020-10-08
4646hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา122019142020-10-082020-10-08
4647hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา01202021582020-10-082020-10-08
4648hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา012020152020-10-082020-10-08
4649hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา022020202020-10-082020-10-08
4650hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา022020122020-10-082020-10-08
4651hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา032020202020-10-082020-10-08
4652hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา0320201102020-10-082020-10-08
4653hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา042020202020-10-082020-10-08
4654hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา042020102020-10-082020-10-08
4655hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา052020102020-10-082020-10-08
4656hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา052020202020-10-082020-10-08
4657hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา062020102020-10-082020-10-08
4658hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา062020202020-10-082020-10-08
4659hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา072020102020-10-082020-10-08
4660hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา072020202020-10-082020-10-08
4661hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา082020102020-10-082020-10-08
4662hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา082020202020-10-082020-10-08
4663hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา092020102020-10-082020-10-08
4664hc6400ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา092020202020-10-082020-10-08
4665hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน102019202020-10-082020-10-08
4666hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1020191122020-10-082020-10-08
4667hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1120192112020-10-082020-10-08
4668hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน1120191132020-10-082020-10-08
4669hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน122019202020-10-082020-10-08
4670hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน122019182020-10-082020-10-08
4671hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0120202402020-10-082020-10-08
4672hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0120201132020-10-082020-10-08
4673hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน022020202020-10-082020-10-08
4674hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน022020162020-10-082020-10-08
4675hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน032020202020-10-082020-10-08
4676hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน0320201112020-10-082020-10-08
4677hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน042020202020-10-082020-10-08
4678hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน042020132020-10-082020-10-08
4679hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน052020112020-10-082020-10-08
4680hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน052020202020-10-082020-10-08
4681hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน062020142020-10-082020-10-08
4682hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน062020202020-10-082020-10-08
4683hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน072020102020-10-082020-10-08
4684hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน072020202020-10-082020-10-08
4685hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน082020102020-10-082020-10-08
4686hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน082020202020-10-082020-10-08
4687hc6500ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน092020102020-10-082020-10-08
4689hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4102019202020-10-082020-10-08
4690hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4102019102020-10-082020-10-08
4691hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4112019202020-10-082020-10-08
4692hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4112019102020-10-082020-10-08
4693hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4122019202020-10-082020-10-08
4694hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4122019102020-10-082020-10-08
4695hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4012020202020-10-082020-10-08
4696hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4012020102020-10-082020-10-08
4697hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4022020202020-10-082020-10-08
4698hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4022020102020-10-082020-10-08
4699hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4032020202020-10-082020-10-08
4700hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4032020102020-10-082020-10-08
4701hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4042020202020-10-082020-10-08
4702hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4042020102020-10-082020-10-08
4703hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4052020102020-10-082020-10-08
4704hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4052020202020-10-082020-10-08
4705hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4062020102020-10-082020-10-08
4706hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4062020202020-10-082020-10-08
4707hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4072020102020-10-082020-10-08
4708hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4072020202020-10-082020-10-08
4709hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4082020102020-10-082020-10-08
4710hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4082020202020-10-082020-10-08
4711hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4092020102020-10-082020-10-08
4712hc6600ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4092020202020-10-082020-10-08
4713hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา102019202020-10-082020-10-08
4714hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา102019162020-10-082020-10-08
4715hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา112019202020-10-082020-10-08
4716hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา112019192020-10-082020-10-08
4717hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา122019202020-10-082020-10-08
4718hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา122019182020-10-082020-10-08
4719hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา012020202020-10-082020-10-08
4720hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา012020142020-10-082020-10-08
4721hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา022020202020-10-082020-10-08
4722hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา022020142020-10-082020-10-08
4723hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา032020262020-10-082020-10-08
4724hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา032020112020-10-082020-10-08
4725hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา042020202020-10-082020-10-08
4726hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา042020102020-10-082020-10-08
4727hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา052020102020-10-082020-10-08
4728hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา052020202020-10-082020-10-08
4729hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา062020102020-10-082020-10-08
4730hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา062020202020-10-082020-10-08
4731hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา072020102020-10-082020-10-08
4734hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา082020202020-10-082020-10-08
4735hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา092020102020-10-082020-10-08
4736hc6700ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา092020202020-10-082020-10-08
4737hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1020192142020-10-082020-10-08
4738hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง102019102020-10-082020-10-08
4739hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง112019202020-10-082020-10-08
4740hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง112019102020-10-082020-10-08
4741hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง1220192672020-10-082020-10-08
4742hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง122019102020-10-082020-10-08
4743hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง0120202772020-10-082020-10-08
4744hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง012020102020-10-082020-10-08
4745hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง022020202020-10-082020-10-08
4746hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง022020102020-10-082020-10-08
4747hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง032020262020-10-082020-10-08
4748hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง032020102020-10-082020-10-08
4749hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง042020202020-10-082020-10-08
4750hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง042020102020-10-082020-10-08
4751hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง052020102020-10-082020-10-08
4752hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง052020202020-10-082020-10-08
4753hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง062020102020-10-082020-10-08
4754hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง062020202020-10-082020-10-08
4755hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง072020102020-10-082020-10-08
4756hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง072020202020-10-082020-10-08
4757hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง082020102020-10-082020-10-08
4758hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง082020202020-10-082020-10-08
4759hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง092020102020-10-082020-10-08
4760hc6800ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง092020202020-10-082020-10-08ตาราง : indicator10_cervical_cancer

หน่วยงาน : สำนักการแพทย์

คำอธิบายตาราง : จำนวนผู้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (รายปี)

idhospcodeyearscancer_screeningcancer_alladddateupdatedate
1115372562348102020-06-092020-06-09
2115392562336202020-06-092020-06-09
3115412562414802020-06-092020-06-09
4115402562103202020-06-092020-06-09
511536256262902020-06-092020-06-09
611538256218002020-06-092020-06-09
7146412562101802020-06-092020-06-09
8150492562259102020-06-092020-06-09ตาราง : 1_48 construction

หน่วยงาน : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

คำอธิบายตาราง : ร้อยละของความสำเร็จเฉลี่ยในการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนาการ

idfiscalyearprojectnameplanpercentbudgetbranchdepartmentadddateupdatedate
12563ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดธาตุทองแผน20 ปี2714400000สนสสวท2020-05-252020-05-25
22563ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตยแผน20 ปี175153000สนสสวท2020-05-252020-05-25
32563ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางขุนเทียนแผน20 ปี165677000สนสสวท2020-05-252020-05-25
42563ปรับปรุงศูนย์เยาวชนลาดกระบังแผน20 ปี101740000สนสสวท2020-05-252020-05-25
52563งานก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำแผน20 ปี1729502000สนสสวท2020-05-252020-05-25
62563โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้แผน20 ปี1313568000สนสสวท2020-05-252020-05-25
72563โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)แผน20 ปี2326192000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
82563ปรับปรุงศุนย์กีฬาประชานิเวศน์แผน20 ปี4031200000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
92563ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาแผน20 ปี4511700000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
102562ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิแผน20 ปี1009190000สนสสวท2020-05-252020-05-25
112562ปรบปรุงศูนย์เยาวชนเทเวศรืแผน20 ปี1003070000สนสสวท2020-05-252020-05-25
122562ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณแผน20 ปี1004831000สนสสวท2020-05-252020-05-25
132562ปรับปรุงศูนยเยาวชนบ่อนไก่แผน20 ปี100840000สนสสวท2020-05-252020-05-25
142562ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางนาแผน20 ปี1001160000สนสสวท2020-05-252020-05-25
152562ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทราแผน20 ปี1008072000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
162561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนสะพานสูงแผน20 ปี10011300000สนสสวท2020-05-252020-05-25
172561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนเตชุวณิชแผน20 ปี1002673000สนสสวท2020-05-252020-05-25
182561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนจตุจักรแผน20 ปี1006690000สนสสวท2020-05-252020-05-25
192561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนทวีวัฒนาแผน20 ปี1002380000สนสสวท2020-05-252020-05-25
202561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนดอนเมืองแผน20 ปี1003780000สนสสวท2020-05-252020-05-25
212561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหลักสี่แผน20 ปี1004000000สนสสวท2020-05-252020-05-25
222561ปรับปรุงศูนย์เยาวชนบางแค (เรืองสอน)แผน20 ปี1007130000สนสสวท2020-05-252020-05-25
232561โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบังแผน20 ปี10017632200สนสสวท2020-05-252020-05-25
242561ปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทราแผน20 ปี100850000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
252561ปรับปรุงศูนย์กีฬาบางขุนเทียนแผน20 ปี10011200000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
262561ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์แผน20 ปี10013100000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
272561โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติแผน20 ปี10047279000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
282560ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)แผน20 ปี10043100000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
292560ปรับปรุงศูนย์เยาวชนหนองจอกแผน20 ปี1006900000สนสสวท2020-05-252020-05-25
302560ปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณีแผน20 ปี100482000สนสสวท2020-05-252020-05-25
312560ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่แผน20 ปี10053640000สนสสวท2020-05-252020-05-25
322560ปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาแผน20 ปี10018000000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
332560ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศแผน20 ปี10018700000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
342560โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติแผน20 ปี10016720000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
352560ปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์แผน20 ปี1004280000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
362559ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองกุ่มแผน20 ปี1004770000สนสสวท2020-05-252020-05-25
372559ปรบปรุงศูนย์เยาวชนบางกะปิแผน20 ปี1001020000สนสสวท2020-05-252020-05-25
382559โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรีแผน20 ปี10041200000สนสสวท2020-05-252020-05-25
392559โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบังแผน20 ปี10016998000สนสสวท2020-05-252020-05-25
402559ปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)แผน20 ปี100618000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
412559ปรับปรุงพื้นบริเวณภายในศูนย์เยาวชนแผน20 ปี1002158800สนสสวท2020-05-252020-05-25
422558ปรับปรุงศูนย์เยาวชนคลองเตยแผน20 ปี10028670000สนสสวท2020-05-252020-05-25
432558โครงการปรับปรุงศูนย์เยาวชนวัดฉัตรแก้วจงกลณีแผน20 ปี100580000สนสสวท2020-05-252020-05-25
442558โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนมีนบุรีแผน20 ปี1004320000สนสสวท2020-05-252020-05-25
452558ก่อสร้างศูนย์เยาวชนบางกอกใหญ่แผน20 ปี10010000000สนสสวท2020-05-252020-05-25
462558โครงการก่อสร้างอาคารเสริมศูนย์เยาวชนลาดกระบังแผน20 ปี10010000000สนสสวท2020-05-252020-05-25
472558โครงการก่อสร้างป้อมยามมาตรฐาน Bแผน20 ปี100930000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
482558โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้งศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)แผน20 ปี1001710000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
492558ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสนามฝึกซ้อมฟุตบอลแผน20 ปี100800000ศยชสวท2020-05-252020-05-25
502558โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาประชานิเวศน์แผน20 ปี10028700000กกฬสวท2020-05-252020-05-25
512558โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬารามอินทราแผน20 ปี10019084200กกฬสวท2020-05-252020-05-25