โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

19. ร้อยละความสำเร็จของการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย : 82

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1) การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบสาธารณภัย โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทั้งทางการเงินและการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 2) ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง ผู้ที่ประสบสาธารณภัยและยื่นความประสงค์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) 3) ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ซึ่งฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้ง และออกไปช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือ คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนผู้ประสบสาธารณภัยที่ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือทั้งหมด

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21060200-กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0187 : จำนวนผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือสงเคราะห์)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0188 : จำนวนผู้ประสบสาธารณภัยทั้งหมด)