โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : 88

ค่าเป้าหมาย เล่ม : 1

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต หมายถึง การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2460/2552 เรื่อง การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 2. รายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนา เชิงพื้นที่ หมายถึง ผลการศึกษาปัจจัยบริบท/ต้นทุนของพื้นที่กลุ่มการปฏิบัติง านของสำนักงานเขต โดยจะต้องมีองค์ประกอบของการดำเนินการ ดังนี้ 1) การจัดทำทะเบียน/บัญชีประชาคมของสำนักงานเขต 2) ข้อมูลบริบท ที่สะท้อนปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งมาจากการหารือกับสถาบันการศึกษาและหรือภาคราชการที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม3.หน่วยนับ 3) โครงการ/กิจกรรมสำคัญ (Pilot Project) ที่ประชาคมพิจารณาจากข้อมูลบริบทของพื้นที่ หรือที่ประชาคมดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปัญหาของพื้นที่

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเล่มรายงานผลการศึกษาบริบทเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0458 : จำนวนสำนักงานเขตทั้งหมด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (bma_stat0107 : จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0456 : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมและประเด็นที่ได้)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0457 : จำนวนสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางให้การพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต)