โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง : 89

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100 (50 เขต ออกแบบ/ปรับปรุง)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง อาคารหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่กำหนดไว้ ภายในปี 2565 จำนวน 136 อาคาร จัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ หมายถึง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่สาธารณะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ เช่น ทางเข้าอาคาร ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ผู้พิการและผู้สูงอายุ พื้นผิวต่างสัมผัสเตือน ห้องน้ำ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาคาร/สถานที่ตามแผนที่กำหนดที่ได้ดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการโยธา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0355 : ข้อมูลจำนวนอาคาร/ที่ทำการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0356 : ข้อมูลการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0357 : ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)