โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง : 89

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100 (50 เขต ออกแบบ/ปรับปรุง)

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

อาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง อาคารหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามแผนที่กำหนดไว้ ภายในปี 2565 จำนวน 136 อาคาร จัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ หมายถึง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่สาธารณะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ เช่น ทางเข้าอาคาร ทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ ผู้พิการและผู้สูงอายุ พื้นผิวต่างสัมผัสเตือน ห้องน้ำ ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ เป็นต้น

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนอาคาร/สถานที่ตามแผนที่กำหนดที่ได้ดำเนินการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักการโยธา

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21050100-กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0355 : ข้อมูลจำนวนอาคาร/ที่ทำการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 9.1 ข้อมูลจำนวนอาคาร/ที่ทำการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_dcategoryquantityadddateupdatedate
11สำนักงานเขต502020-06-052020-06-05
22ศาลาว่าการกทม. 112020-06-052020-06-05
33ศาลาว่าการกทม. 212020-06-052020-06-05
44สจส. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)12020-06-052020-06-05
55สวพ. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)12020-06-052020-06-05
66สนพ. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)12020-06-052020-06-05
77สนศ. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)12020-06-052020-06-05
88สนท. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)12020-06-052020-06-05
99สปภ. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)12020-06-052020-06-05
1010สพส. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)12020-06-052020-06-05
1111ศบส. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)682020-06-052020-06-05
1212ร.พ. ในสังกัด กทม. (อาคารนอกเหนือ กทม. 1 และ กทม. 2)102020-06-052020-06-05
1313รวม1372020-06-052020-06-05ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0356 : ข้อมูลการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารกรุงเทพมหานคร)

ตาราง : 9.5 ข้อมูลการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารกรุงเทพมหานคร (อาคารอื่น ๆ)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idbuilding_namea_waya_roada_railinga_toileta_crosswayfully_alladddateupdatedate
1สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข1010002020-06-052020-06-05
2สำนักงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด0011002020-06-052020-06-05
3บ้านพิชิตใจ(สถานฟื้นฟู)0000002020-06-052020-06-05
4คลีนิค2 กลุ่มพัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดลาดพร้าว0000002020-06-052020-06-05
5กลุ่มงานสนับสนุนการบริการทันตกรรมฯ (กทม1)1011002020-06-052020-06-05
6กลุ่มงานสนับสนุนบริการทันตกรรม (กทม2)0101002020-06-052020-06-05
7กลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ดินแดง)0000002020-06-052020-06-05
8กองควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์1000002020-06-052020-06-05
9กทม 21111002020-06-052020-06-05
10กทม 11111002020-06-052020-06-05
11รวมจำนวนอาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละด้าน (หมายเหตุ : 1 หมายถึง มี, 0 หมายถึง ไม่มี, N/A หมายถึง ยังไม่ได้สำรวจ)5355002020-06-052020-06-05ตาราง : 9.3 ข้อมูลการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารกรุงเทพมหานคร (อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idhealthcenter_namea_waya_roada_railinga_toileta_crosswayfully_alladddateupdatedate
701สะพานมอญ0101002020-07-142020-07-14
712วัดมักกะสัน1111112020-07-142020-07-14
723บางซื่อ0111102020-07-142020-07-14
734ดินแดง1101102020-07-142020-07-14
745จุฬาลงกรณ์1111112020-07-142020-07-14
756สโมสรวัฒนธรรมหญิง 1111112020-07-142020-07-14
767บุญมี ปุรุราชรังสรรค์1111112020-07-142020-07-14
778บุญรอด รุ่งเรือง1111112020-07-142020-07-14
789ประชาธิปไตย1111112020-07-142020-07-14
7910สุขุมวิท0010002020-07-142020-07-14
8011ประดิพัทธ์1111112020-07-142020-07-14
8112จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ1111112020-07-142020-07-14
8213ไมตรีวานิช0001102020-07-142020-07-14
8314แก้ว สีบุญเรือง1111112020-07-142020-07-14
8415ลาดพร้าว1111112020-07-142020-07-14
8516ลุมพินี1111112020-07-142020-07-14
8617ประชานิเวศน์1111112020-07-142020-07-14
8718มงคล-วอน วังตาล1111112020-07-142020-07-14
8819วงศ์สว่าง1111112020-07-142020-07-14
8920บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย0011102020-07-142020-07-14
9021วัดธาตุทอง0110102020-07-142020-07-14
9122วัดปากบ่อ1111002020-07-142020-07-14
9223สี่พระยา1111112020-07-142020-07-14
9324บางเขน1111112020-07-142020-07-14
9425ห้วยขวาง1111112020-07-142020-07-14
9526เจ้าคุณพระประยูรวงศ์1111112020-07-142020-07-14
9627จันทร์ ฉิมไพบูลย์1111112020-07-142020-07-14
9728กรุงธนบุรี1110002020-07-142020-07-14
9829ช่วง นุชเนตร1001002020-07-142020-07-14
9930วัดเจ้าอาม0100102020-07-142020-07-14
10031เอิบ-จิตร ทังสุบุตร0100002020-07-142020-07-14
10132มาริษ ตินตมุสิก1010002020-07-142020-07-14
10233วัดหงส์รัตนาราม1010002020-07-142020-07-14
10334โพธิ์ศรี1111112020-07-142020-07-14
10435หัวหมาก1111112020-07-142020-07-14
10536บุคคโล1111112020-07-142020-07-14
10637ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา1111112020-07-142020-07-14
10738จิ๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ1111112020-07-142020-07-14
10839ราษฎร์บูรณะ1111112020-07-142020-07-14
10940บางแค1010002020-07-142020-07-14
11041คลองเตย1110002020-07-142020-07-14
11142ถนอม ทองสิมา1111002020-07-142020-07-14
11243มีนบุรี1111112020-07-142020-07-14
11344ลำผักชี1111112020-07-142020-07-14
11445ร่วมเกล้า1111112020-07-142020-07-14
11546กันตารัติอุทิศ1111112020-07-142020-07-14
11647คลองขวาง1111112020-07-142020-07-14
11748นาควัชระอุทิศ1111112020-07-142020-07-14
11849วัดชัยพฤกษมาลา1110002020-07-142020-07-14
11950บึงกุ่ม1111112020-07-142020-07-14
12051วัดไผ่ตัน1111112020-07-142020-07-14
12152สามเสนนอก1111112020-07-142020-07-14
12253ทุ่งสองห้อง1111112020-07-142020-07-14
12354ทัศน์เอี่ยม1111112020-07-142020-07-14
12455เตชะสัมพันธ์1000002020-07-142020-07-14
12556ทับเจริญ1111112020-07-142020-07-14
12657บุญเรือง ล้ำเลิศ1111112020-07-142020-07-14
12758ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม1111112020-07-142020-07-14
12859ทุ่งครุ1111112020-07-142020-07-14
12960รสสุคนธ์ มโนชญากร1111112020-07-142020-07-14
13061สังวาล ทัสนารมย์1111112020-07-142020-07-14
13162ตวงรัชฎ์ ศศะนาวิน ภักดี ฐานปัญญา0010002020-07-142020-07-14
13263สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย1011102020-07-142020-07-14
13364คลองสามวา1111112020-07-142020-07-14
13465รักษาศุข บางบอน1111112020-07-142020-07-14
13566ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 41111112020-07-142020-07-14
13667ทวีวัฒนา1111112020-07-142020-07-14
13768สะพานสูง1111112020-07-142020-07-14
138รวมจำนวนศูนย์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละด้าน (หมายเหตุ : 1 หมายถึง มี, 0 หมายถึง ไม่มี, N/A หมายถึง ยังไม่ได้สำรวจ)5958615654472020-07-142020-07-14ตาราง : 9.2 ข้อมูลการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารกรุงเทพมหานคร (อาคารสำนักงานเขต)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idi_ddistrict_namea_waya_roada_railinga_toileta_crosswayadddateupdatedate
11คลองเตย111112020-06-052020-06-05
22คลองสาน111012020-06-052020-06-05
33คลองสามวา101112020-06-052020-06-05
44คันนายาว111112020-06-052020-06-05
55จตุจักร111112020-06-052020-06-05
66จอมทอง111112020-06-052020-06-05
77ดอนเมือง111112020-06-052020-06-05
88ดินแดง111112020-06-052020-06-05
99ดุสิต101102020-06-052020-06-05
1010ตลิ่งชัน111112020-06-052020-06-05
1111ทวีวัฒนา111112020-06-052020-06-05
1212ทุ่งครุ111112020-06-052020-06-05
1313ธนบุรี000002020-06-052020-06-05
1414บางกะปิ111112020-06-052020-06-05
1515บางกอกน้อย111112020-06-052020-06-05
1616บางกอกใหญ่111112020-06-052020-06-05
1717บางขุนเทียน111112020-06-052020-06-05
1818บางเขน101102020-06-052020-06-05
1919บางคอแหลม111112020-06-052020-06-05
2020บางแค111112020-06-052020-06-05
2121บางซื่อ111112020-06-052020-06-05
2222บางนา000002020-06-052020-06-05
2323บางบอน111112020-06-052020-06-05
2424บางพลัด111112020-06-052020-06-05
2525บางรัก111112020-06-052020-06-05
2626บึงกุ่ม101102020-06-052020-06-05
2727ปทุมวัน111102020-06-052020-06-05
2828ประเวศ000002020-06-052020-06-05
2929ป้อมปราบศัตรูพ่าย100102020-06-052020-06-05
3030พญาไท111112020-06-052020-06-05
3131พระนคร001102020-06-052020-06-05
3232พระโขนง111112020-06-052020-06-05
3333ภาษีเจริญ111112020-06-052020-06-05
3434มีนบุรี111112020-06-052020-06-05
3535ยานนาวา111112020-06-052020-06-05
3636ราชเทวี111112020-06-052020-06-05
3737ราษฎร์บูรณะ101102020-06-052020-06-05
3838ลาดกระบัง000002020-06-052020-06-05
3939ลาดพร้าว000102020-06-052020-06-05
4040วังทองหลาง101102020-06-052020-06-05
4141วัฒนา111102020-06-052020-06-05
4242สะพานสูง111112020-06-052020-06-05
4343สาทร101102020-06-052020-06-05
4444สายไหม111112020-06-052020-06-05
4545สัมพันธวงศ์111112020-06-052020-06-05
4646สวนหลวง111112020-06-052020-06-05
4747หนองจอก101102020-06-052020-06-05
4848หนองแขม101102020-06-052020-06-05
4949หลักสี่111112020-06-052020-06-05
5050ห้วยขวาง110102020-06-052020-06-05
5151รวม (หมายเหตุ : 1 หมายถึง มี, 0 หมายถึง ไม่มี)44344345322020-06-052020-06-05ตาราง : 9.4 ข้อมูลการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคารกรุงเทพมหานคร (อาคารโรงพยาบาล)

หน่วยงาน : สำนักการโยธา

คำอธิบายตาราง :

idhospital_namea_waya_roada_railinga_toileta_crosswayfully_alladddateupdatedate
1กลาง1111112020-06-052020-06-05
2ตากสิน1111112020-06-052020-06-05
3เจริญกรุงประชารักษ์1111112020-06-052020-06-05
4หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ1111112020-06-052020-06-05
5เวชการุณย์รัศมิ์1111112020-06-052020-06-05
6ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร1111112020-06-052020-06-05
7ราชพิพัฒน์1111112020-06-052020-06-05
8สิรินธร1111112020-06-052020-06-05
9ผู้สูงอายุบางขุนเทียน1111112020-06-052020-06-05
10คลองสามวา1111112020-06-052020-06-05
11รวมจำนวน รพ. ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละด้าน (หมายเหตุ : 1 หมายถึง มี, 0 หมายถึง ไม่มี, N/A หมายถึง ยังไม่ได้สำรวจ)1010101010102020-06-052020-06-05ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0357 : ข้อมูลการติดตามผลการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)