โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร : 90

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
:เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการกรุงเทพมหานคร X 100 /จำนวนประชาชนทั้งหมดที่มีการสำรวจ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020100-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0476 : ข้อมูลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ของกรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0472 : เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0475 : ข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมือง และการดำเนินงานแก้ไข)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0473 : ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อข้าราชการการเมือง และข้าราชการประจำ)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0474 : ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ ความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง)