โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

๑. กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมในการรับถ่ายโอนภารกิจของหน่อยงานของรัฐต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏหมายกระจายอำนาจ : 91

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย
:มิติที่ ๕.๓ - การกระจายอำนาจสู่ประชาชน
:เป้าหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทส่วนกลางลงเหลือภารกิจหลักเท่าที่ต้องทำเท่าที่จำเป็นและให้อำานาจในการกำหน%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ยืนยันความพร้อม หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจจากส่วนราชการ/ส่วนกลางของรัฐ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) โดยหน่วยงานต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น 1. ด้านงบประมาณ 2. ด้านบุคลากร 3. ศักยภาพทักษะ ความชำนาญเฉพาะด้าน 4. ประสบการณ์ทางการบริหารจัดการ 5. คุณภาพการให้บริการ 6. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 7. เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 8. ขอบเขตภารกิจที่ประสงค์จะรับโอน หน่วยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม ที่มีภารกิจต้องถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการกระจายอำนาจฯ การรับถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง กรุงเทพมหานครรับมอบภารกิจการจัดบริการสาธารณะจากส่วนราชการของรัฐ หรือส่วนกลางที่ต้องถ่ายโอน ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) โดยภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นภารกิจที่มีการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐ และกรุงเทพมหานคร หรือ ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภารกิจที่กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อม * 100 /ภารกิจที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1. รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) 2. รายการภารกิจที่ กทม. ได้รับการถ่ายโอนแล้ว 3. รายการภารกิจที่ กทม. ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน 4. รายการภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมในการรับโอน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21030200-กองยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0464 : รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.))

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0465 : รายการภารกิจที่ กทม. ได้รับการ ถ่ายโอนแล้ว + ปีที่ถ่ายโอน+ตามแผนฉบับที่+หน่วยงานรับโอน + ส่วนราชการที่ถ่ายโอน)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0466 : รายการภารกิจที่ กทม. ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน +ปีที่ถ่ายโอน+ตามแผนฉบับที่+หน่วยงานรับโอน + ส่วนราชการที่ถ่ายโอน)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0467 : รายการภารกิจที่ กทม. ยืนยันความพร้อมใน การรับโอน+หน่วยงานรับโอน+ส่วนราชการ ที่ถ่ายโอน)