โครงการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง (2562-2563)

Back Home

2. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบราชการของกรุงเทพมหานคร : 98

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ลักษณะข้อมูล : ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%

1.นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานคร หมายถึง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนา ได้แก่ ระบบปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคล และระบบบริหารผลงานและค่าตอบแทน

2.วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คำนวณจากจำนวนระบบที่ได้ดำเนินการพัฒนา อย่างน้อย 1 ระบบ

3.แหล่งข้อมูล/เจ้าของข้อมูล

1. คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ 2. ขอบเขตดำเนินการ (TOR) 3. สัญญาจ้างฯ 4. เอกสารส่งมอบงาน 5. ใบตรวจรับพัสดุ 6. รายงานการตรวจรับงาน

4.ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ

21020200-กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ

6.ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0522 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบราชการของกรุงเทพมหานคร)