ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 01000000-2412

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

11.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 11.00

น.ส.ระวิวรรณ เนียมปูน โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อำนาจหน้าที่สำคัญของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำคัญคือการให้ความเห็น เสนอแนะ พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการตราข้อบัญญัติ การร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯลฯ

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็ฯแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้การเตรียมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการธรรมมาภิบาล

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดให้มีการเดินทางไปสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพิจารณา ณ สถานที่เอกชนในต่างจังหวัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-03-27)

11.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-02-25)

8.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-21)

7.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-12-23)

6.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-19)

5.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-30)

2.00

30/10/2562 : ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2412

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2412

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0764

ตัวชี้วัด : มีแนวทางการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

ค่าเป้าหมาย แนวทาง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ แนวทาง : 13.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แนวทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
13.00

100 / 100
2
26.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **