ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น : 01000000-2423

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวคฤห์อนงค์ สิริวิภาวี โทร. 1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครในฐานะนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต เกี่ยวกับราชการกรุงเทพมหานคร

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น

เป้าหมายของโครงการ

ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ไม่มีหน่วยงานติดต่อเข้ามาขอศึกษาดูงาน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-08-24)

58.00

24/8/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่้องจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่้องจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่้องจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-07-24)

58.00

24/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-06-24)

58.00

24/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้...

** ปัญหาของโครงการ :เนื่้องจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่้องจากการระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมที่มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-05-25)

58.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-23)

56.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-27)

55.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวงแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการให้การต้อนรับคณะสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมให้การต้อนรับคณะสำนักงานเทศบาลนครราชสีมาเข้าศึกษาดูงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-21)

16.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือรายละเอียดโครงการกับคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-29)

8.00

29/10/2562 : ประชุมกำหนดแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำข้อมูลนำเรียนประธานสภากรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำกล่าวต้อนรับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมของที่ระลึก (เอกสารหนังสือสภากรุงเทพมหานคร)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2423

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2423

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **