ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ ตอบข้อหารือปัญหาทางกฎหมาย และให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย : 01000000-2424

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายคมศักดิ์ บัวศรี โทร.1127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ ตอบข้อหารือ ปัญหาทางกฎหมายต่างๆ ทั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ก็เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

01001200/01001200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ ตอบข้อหารือ ปัญหาทางกฎหมาย และให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร///

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ (ร้อยละ 85 ของจำนวนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้คำปรึกษา แนะนำ ตีความ ตอบข้อหารือปัญหาทางกฎหมายและให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 :มีการขอข้อมูล พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ พ.ร.บ. วินัยการเงินฯ และข้อบัญญัติ กทม. เรื่องวิธีการงบประมาณฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-24)

91.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่มีผู้หารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-22)

83.00

22/7/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่มีผู้หารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

19/6/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่มีผู้ขอหารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-21)

58.00

21/4/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-19)

41.00

19/2/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-20)

33.00

20/1/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-20)

16.00

20/11/2562 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-25)

8.00

25/10/2562 : ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องหารือ และขอข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สอบถามข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค้นคว้าและศึกษาข้อกฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการพิจารณา (หากมีปัญหาที่ข้อยุ่งยากซํบซ้อนจะประชุมกลุ่มงานเพื่อพิจารณาประเด็นที่หารือดังกล่าว)
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ให้ข้อมูล ตอบข้อหารือโดยนำข้อกฎหมายมาปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อยุติ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2424

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2424

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **