ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การให้การสนับสนุนด้านสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานอื่น : 01000000-2425

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายปัญญาวัฒน์ เภาศรี โทร. 1132

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้านการขอใช้สถานที่ เช่น ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ฯลฯ

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

- วันที่ 4 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอใช้ห้องประชุม 1-2 - วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร - วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ขอใช้ห้องประชุม 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักการคลัง ขอใช้ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องพิธีการ อาคารไอราวัตพัฒนา - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานการต่างประเทศ ขอใช้ห้องประชุม 2 สภากรุงเทพมหานคร - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้แทนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

- ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบภาพและเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ที่แจ้งความประสงค์ขอใช้ห้องประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน นำเสนอเลขานุการสภากรุงเทพมหานครพิจารณา ให้ใช้ห้องประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอ่บเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกในการใช้ห้องประชุมด้วยระบบภาพและเครื่องเสียง อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ แสงสว่างและความสะอาด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแบบประเมินความพึึงพอใจต่อการใช้บริการห้องประชุมให้หน่วยงานกรอกข้อมูลความคิดเห็นหลังใช้บริการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำสรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการขอใช้ห้องประชุมของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2425

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2425

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **