ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2426

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนงนุช โมกขพันธ์ โทร.1126

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมสมัยสามัญและสมัยวิสามัญที่สภากรุงเทพมหานครกำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม

01000800/01000800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-06)

90.00

6/8/2563 : เตรียมการจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 และ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ถอดรายงานการประชุมเพื่อนำเข้าคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม -จัดทำรายงานการประชุมสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : จัดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-20)

55.00

20/3/2563 : จัดทำคำสั่งเปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปีพุทธศักราช 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : - เปิดและปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2563 -จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ทุกสุปดาห์ที่มีการประชุม -จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม -ถอดรายงานการประชุมเพื่อนำเข้าคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม -จัดทำรายงานการประชุมสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-21)

25.00

21/1/2563 : -จัดทำคำสั่งเปิดสมัยสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2563 -จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ทุกสุปดาห์ที่มีการประชุม -จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม -ถอดรายงานการประชุมเพื่อนำเข้าคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม -จัดทำรายงานการประชุมสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : จัดทำรายงานการประชุมสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จัดทำคำสั่งเปิดสมัยสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-18)

15.00

18/11/2562 : จัดทำรายงานการประชุมสภาฯ เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : -จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ทุกสุปดาห์ที่มีการประชุม -จัดทำหนังสือเชิญประชุมและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม -ถอดรายงานการประชุมเพื่อนำเข้าคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม -รวมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบบรรจุระเบียบวาระ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือเชิญประชุมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสารการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดส่งเอกสารการประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเตรียมห้องประชุม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:อำนวยความสะดวกขณะประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดทำสรุปสาระสำคัญการประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2426

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2426

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **