ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การกลั่นกรองเรื่องเสนอประธาน สภากรุงเทพมหานครและรองประธาน สภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2428

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนิธิศ ภูมินวสุนทร โทร.1103

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบเสนองานต่อประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

01000400/01000400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การกรองงาน สืบค้นหนังสือ และเรื่องเสนอประธานสภากรุงเทพมหานคร และรองประธานสภากรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-08)

100.00

8/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-06)

95.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานคร)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-16)

85.00

16/7/2563 : ได้ดำเนินการ ดังนี้ เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 32 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 9 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 2 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 33 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 20 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 19 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 24 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 13 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 10 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 26 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 2 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 5 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 19 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 2 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 2 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 25 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 20 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-15)

65.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 29 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 4 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 5 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 34 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 26 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 23 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-18)

60.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภา กทม จำนวน 42 เรื่อง - รองประธานสภา กทม คนที่หนึ่ง จำนวน 7 เรื่อง - รองประธานสภา กทม คนที่สอง จำนวน 18 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภา กทม จำนวน 29 เรื่อง - รองประธานสภา กทม คนที่หนึ่ง จำนวน 43 เรื่อง - รองประธานสภา กทม คนที่สอง จำนวน 25 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-18)

40.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตตอน... เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภา กทม. จำนวน 44 เรื่อง - รองประธานสภา กทม. คนที่ 1 จำนวน 38 เรื่อง - รองประธานสภา กทม. คนที่ 2 จำนวน 31 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภา กทม. จำนวน 48 เรื่อง - รองปรธานสภา กทม. คนที่ 1 จำนวน 44 เรื่อง - รองประธานสภา กทม. คนที่ 2 จำนวน 12 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-14)

30.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 3 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 21 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 31 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง จำนวน 59 เรื่อง - รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง จำนวน 25 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-02)

20.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภาฯ จำนวน 19 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 11 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 21 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณา - ประธานสภาฯ จำนวน 24 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 59 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 16 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภาฯ จำนวน 42 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 36 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 34 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภาฯ จำนวน 44 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 45 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 16 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องเพื่อทราบ - ประธานสภาฯ จำนวน 29 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 2 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 16 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาสั่งการ - ประธานสภาฯ จำนวน 26 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง จำนวน 23 เรื่อง - รองประธานสภาฯ คนที่สอง จำนวน 13 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการรับ - ส่งหนังสือตามระเบียบสารบรรณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้องของหนังสือ และเอกสารที่อ้างอิง ก่อนเสนอประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กลั่นกรองเรื่องและเสนอความคิดเห็นเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ สั่งการ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ สั่งการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2428

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2428

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **