ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การยกร่างญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2429

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายมนัสชัย อุ่นศิริ โทร. 1132

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะมีการนำเสนอเรื่องยกร่างก่อนเป็นญัตติ

01001000/01001000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การยกร่างญัตติที่เสนอโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้แล้วเสร็จ

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ (ร้อยละ 85 ความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการยกร่างญัตติที่เสนอ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอญัตติ เนื่องจากปิดสมัยประชุมสภาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-19)

72.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2.สืบค้น รวบรวมข้อมูลใน้รื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-19)

64.00

19/5/2563 : ไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอญัตติ เนื่องจากปิดสมัยประชุมสภาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-22)

56.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2.สืบค้น รวบรวมข้อมูลใน้รื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-19)

48.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2.สืบค้น รวบรวมข้อมูลใน้รื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2.สืบค้น รวบรวมข้อมูลใน้รื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-20)

32.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 8 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2.สืบค้น รวบรวมข้อมูลใน้รื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-20)

24.00

20/12/2562 : ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 1 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2.สืบค้น รวบรวมข้อมูลใน้รื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-18)

16.00

18/11/2562 :ดำเนินการยกร่างญัตติ จำนวน 2 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล 2.สืบค้น รวบรวมข้อมูลใน้รื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นญัตติที่สมาชิกฯ เสนอ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงและเขียนญัตติ 5. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติและผู้รับรองลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-25)

8.00

25/10/2562 : ดำเนินการยกร่าง จำนวน 7 เรื่อง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 1. รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอและประสานข้อมูล สอบถาม รายละเอียดประเด็นสำคัญของเรื่องที่สมาชิกสภาฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร 2. สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกสภาฯ ต้องการนำเสนอเป็นญัตติ 3. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อเตรียมนำมาเขียนเป็นญัตติ 4. เรียบเรียงข้อมูลและเขียนญัตติ 5. นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 6. นำเสนอสมาชิกสภาฯ ผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง

** ปัญหาของโครงการ :การยกร่างญัตติเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาเรื่องและประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจก่อนจึงจะสามารถยกร่าง รวมถึงต้องมีการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบร่าง ซึ่งการสืบค้นข้อมูลจากระบบอินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลาระบบล่มหรือล่าช้า รวมถึงมีการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย จึงเป็นเหตุให้การยกร่างญัตติบางเรื่องต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการเสนอ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สืบค้น รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องการนำเสนอเป็นญัตติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เรียบเรียงและเขียนญัตติ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:นำเสนอสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ยื่นญัตติลงนาม พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้รับรอง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **