ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน : 01000000-2430

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายคมศักดิ์ บัวศรี โทร.1127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นสิ่งที่สำคัญที่น่าเรียนรู้ไว้

01001200/01001200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาและให้บริการข้อมูลทางกฎหมายแก่ผู้สนใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน เช่น ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ (ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลทางกฎหมายในด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่มอาเซียน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ลงข้อมูลกฏหมายแรงงานของประเทศ สำหรับผู้ต้องการทำงานในสิงคโปร์ ใน facebook กลุ่มงานกฎหมาย สลส.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-24)

91.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงข้อมูล facebook กลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ประเทศอินโดนีเซีย‎ มาตรการกฎระเบียบ มาตรการทางการค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-22)

83.00

22/7/2563 : ลงข้อมูลใน Facebook กลุ่มงานกฎหมาย เรื่อง มาตรการกฎระเบียบ การค้าและการลงทุน ประเทศสิงคโปร์‎

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

19/6/2563 : ลงข้อมูลใน Facebook กลุ่มงานกฎหมาย เรื่อง มาตราการด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้าประเทศเมียนมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในเวียดนาม(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-21)

58.00

21/4/2563 : กฎหมายบริษัท เมียนมา (Myanmar Companies Law)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : กฎระเบียบการนำเข้าสินค้า การทำธุรกิจใน สปป.ลาว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-19)

41.00

19/2/2563 : กฎระเบียบการนำเข้าสินค้ามาเลเซีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-20)

33.00

20/1/2563 : มาตรการ/กฎระเบียบทางการค้า มาตรการด้านภาษีภาษีนำเข้า ราชอาณาจักรกัมพูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มาตรการ/กฎระเบียบทางการค้าประเทศเวียดนาม มาตรการ กฎระเบียบ มาตรการด้านภาษีภาษีนำเข้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-20)

16.00

20/11/2562 : บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) มาตรการ/กฏระเบียบทางการค้า ประเทศบรูไน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-25)

8.00

25/10/2562 : ลงข้อมูลใน Facebook กลุ่มอาเซียนกับความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำการเผยแพร่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2430

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2430

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **