ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2431

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพัฒนพล มูลตระกูล โทร.1127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การทำสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคคล/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ย่อมมีผลทางด้านกฎหมาย และอาจมีผลในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการตรวจสอบร่างสัญญาก่อน ย่อมทำให้สัญญานั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

01001200/01001200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตรวจสอบถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ ของร่างสัญญาว่าเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้หรือไม่

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ (ร้อยละ 85 ของการตรวจร่างสัญญาที่ต้องทำการตรวจสอบให้ถูกต้องและทันภายในกำหนดระยะเวลา)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของสภา กทม ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-24)

91.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีร่างสัญญาส่งให้ตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-22)

83.00

22/7/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา ไม่มีร่างสัญญาที่ส่งมาให้ตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-19)

75.00

19/6/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา ไม่มีร่างสัญญาที่ส่งมาให้ตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-21)

58.00

21/4/2563 : ตรวจร่างสัญญาจ้างเหมาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-19)

41.00

19/2/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-20)

33.00

20/1/2563 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-20)

16.00

20/11/2562 : ศึกษาค้นคว้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-25)

8.00

25/10/2562 : ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบเรื่อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบเรื่อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค้นควาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ค้นคว้าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำการตรวจร่างสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทำการตรวจร่างสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการตรวจร่างสัญญาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการตรวจร่างสัญญาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **