ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ : 01000000-2432

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายธนาพงศ์ ทองประดิษฐ โทร.1761

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำและการให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมเสนอให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ทราบ

01001100/01001100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ (ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดทำและให้บริการข้อมูลทางวิชาการ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-ม.ค.63 รวม 8 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-ธ.ค.62 รวม 6 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง (ต.ค.62-พ.ย.62 รวม 4 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : ศึกษาค้นคว้าและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และให้บริการข้อมูลเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องขอ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ให้ข้อมูลหรือให้ข้อแนะนำแก่ผู้รับบริการตามที่ร้องขอ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **