ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2433

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

68.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 68.00

นายมนัสชัย อุ่นศิริ โทร. 1132

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร หมายถึง การแจ้งยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการตามญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณา

01001000/01001000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ญัตติที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอเข้าสู่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ภายใน 3 วันทำการ (ตามขั้นตอนการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-06-19)

68.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-19)

64.00

19/5/2563 : ไม่มีการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ปิดสมัยประชุมสภาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-22)

56.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นระเบียบวาระที่ไม่ต้องทำการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-19)

48.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่มีการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากปิดสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-20)

32.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-20)

24.00

20/12/2562 : ไม่มีการยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากปิดสมัยประชุมสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-18)

16.00

18/11/2562 : จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภา กทม. เสนอ ป.กทม. เพื่อนำเรียน ผว.กทม. จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-26)

8.00

26/10/2562 : จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นำเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดส่งหนังสือยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2433

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2433

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **