ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ : 01000000-2434

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุวรรณา ยิ้มละมัย โทร. 1126

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การประชุมคณะกรรมการสามัญ โดยมีเลขานุการของคณะกรรมการฯ เป็นผู้รวบรวมและรายงานผลในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมก็เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

01000900/01000900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ (ภาคผนวก) มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วน และถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : คณะกรรมการสามัญ 11 คณะ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 19 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด และได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 12ได้คะแนนร้อยละ 96.60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-08-21)

86.00

21/8/2563 : คณะกรรมการสามัญ 11 คณะ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. 63- 2 ก.ย. 63 สภากรุงเทพมหานครกำหนดประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จึงไม่ได้มีการประชุมของคณะกรรมการสามัญ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/7/2563 :คณะกรรมการสามัญ 11 คณะ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 17 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-19)

72.00

19/6/2563 : คณะกรรมการสามัญ 11 คณะ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 21 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-19)

64.00

19/5/2563 : คณะกรรมการสามัญ 11 คณะ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 14 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-19)

56.00

19/4/2563 : คณะกรรมการสามัญ 11 คณะ ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 11 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด และได้ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ได้คะแนนร้อยละ 91.44

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-19)

48.00

19/3/2563 : 1. อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ 2.จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 23 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด 3. อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ และได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 27 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-17)

32.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ และได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 23 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-24)

24.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ และได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 23 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะกรรมการสามัญ 11 คณะ และได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 22 ครั้ง ๆ ละ 11 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : ได้มีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสามัญ จำนวน 11 คณะ ซึ่งระหว่างวันที่ 1-20 ต.ค.62 มีการประชุม จำนวน 21 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประธานหรือคณะกรรมการ แจ้งประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สืบค้นข้อมูล กฎหมาย สถิติ และหนังสือที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เรียบเรียงประด็น และจัดทำรูปเล่ม นำเสนอคณะกรรมการในที่ประชุม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจและประเมินความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **