ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2435

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

34.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 34.00

น.ส.พิรุณพร อินธะนู โทร. 1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานคร

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ จำนวน 36 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-22)

34.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (9 ม.ค. 63) นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง มอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา นคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง กล่าวว่า เด็กๆ และเยาวชนทุกคน ควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและผลักดันความเจริญก้าวหน้า ให้เกิดขึ้นในประเทศ จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ มีความขยันหมั่นเพียร รู้จักประหยัดอดออม และเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในประชาธิปไตย เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป 2. (13 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองทัพเรือ กอ.รมน. ลงพื้นที่ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย เพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รณรงค์ให้ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยในการรณรงค์ได้เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมเป็นกำลังหลักในการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของแผ่นดินอย่างยั่งยืน นายไพฑูรย์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ของคณะฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งริมคลองสายหลัก ซึ่งเชื่อมต่อสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ พื้นที่ฝั่งธนบุรีจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าถึงวัดกัลยาณมิตร พื้นที่ฝั่งพระนครตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ผ่านโรงเรียนราชินีสิ้นสุดที่บริเวณท่าช้าง พื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บริเวณท่าเตียน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความใส สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ รวมทั้งขอความร่วมมือ งดทิ้งขยะ น้ำเสียคงแม่น้ำ คู คลอง ติดตั้ง ถังดักไขมัน และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดี การรณรงค์ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ในการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำสายหลักของกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลาง ทั้งในด้านการเดินทางและวิถีการดำรงชีวิต นอกจากนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง ประกอบกับในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยว ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเส้นทางหลักในการไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอื่นๆ จำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้แม่น้ำเจ้าพระยาคืนสู่ความสะอาดสดใส และเป็นธรรมชาติ อันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก ตามที่กองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้ แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 สายน้ำประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งมรดก ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป 3. (15 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : จัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. (7 ธ.ค. 62) คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ซึ่งมี ประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 9 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ซึ่งจัดโดย Taiwan Councilors Forum (TCF) เพื่อเป็นเวทีสำหรับหารือแนวทางที่จะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างสภาท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชีย และสภาเมืองต่างๆทั่วโลก ณ ชั้น 9 หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน 2. (14 ธ.ค. 62) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 148 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี ในการนี้ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. (20 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น.นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำสภาเด็กและเยาวชน สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา จำนวน 90 คนเดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-19)

16.00

19/11/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : จัดทำข่าวและภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข่าวกิจกรรมที่ต้องการเสนอ คัดเลือกข่าวที่เสนอทางหนังสือพิมพ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภากรุงเทพมหานครจัดขึ้น และภาพถ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนข่าวประชาสัมพันธ์โดยระบุประเด็นสำคัญ กิจกรรม บุคคล วันเวลา สถานที่ พร้อมเลือกภาพและบรรยายใต้ภาพ (ถ้ามี)
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือนำส่งข่าวเสนอกลุ่มงานวิชาการ เพื่อประสานข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **