ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2435

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

79.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 79.00

น.ส.พิรุณพร อินธะนู โทร. 1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานคร

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ จำนวน 36 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-24)

79.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (10 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาหารือการจัดสรรงบประมาณที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของสำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตจตุจักร โรงเรียนประชานิเวศน์ และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2. (17 มิ.ย. 63) เวลา 14.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 16/2563 ในการพิจารณาร่างถ่ายโอนเด็กอายุมากกว่า 3 ปี ใน DAY CARE (สำนักอนามัย) เข้าสู่โรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล (สำนักการศึกษา) ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 3. (23 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 และคณะ ประชุมครั้งที่ 10/2563 ร่วมกับผู้บริหารเขตวังทองหลาง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-05-25)

71.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (4 พ.ค. 63) เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563 ฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2. (7 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาขอบเขตการศึกษาและหารือแนวทางการดำเนินการตามขอบเขตการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ และพิจารณาการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการของสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมชั้น19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 3. (13 พ.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานครจำนวน 8,000 ล้านบาท ก่อนให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 3-6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-29)

62.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภา- กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (8 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อารารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง สำหรับวันนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ... ในวาระที่สองและวาระที่สาม ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป 2. (14 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร รวมกันเราทำได้ เพื่อพิจารณา เรื่อง สำนักอนามัยขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง ผู้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. (22 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง พล.ต.ท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องอัตราค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาโครงการวิจัย ในคน พ.ศ.... เนื่องจากการวิจัยในคนอาจกระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการวิจัยและชุมชนได้ โครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการโดยข้าราชการหรือบุคลากร ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครหรือโครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครหรือองค์กรของกรุงเทพมหานคร จึงต้องผ่านการพิจารณา กำกับดูแล โครงการวิจัย ให้เป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยกรุงเทพมหานคร จากคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จึงสมควรเรียกเก็บค่าบริการจากผู้วิจัยจึงเสนอโครงการวิจัยให้พิจารณาโดยที่การพิจารณาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านอย่างสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการธำรงไว้ ซึ่งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและการจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปโดยเหมาะสมกับภาระงาน กรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งพิจารณาโครงการวิจัย ดังกล่าวควรได้รับค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการและการเงิน ตามมาตรา 92 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2528 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ที่ประชุมสภา กทม. มีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับ จากนั้นนายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... ได้รายงานผลการพิจารณา ของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารกิจการของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มีความคล่องตัวในเชิงพาณิชย์ มีโครงสร้าง การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภาวะ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลก ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและผู้ใช้บริการ และโดยที่มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติให้การดำเนินการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานครต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ทั้งนี้ที่ประชุมสภา กทม. มีมติ เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ โดยจะนำ เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : จัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภา- กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (3 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในส่วนของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และห้องประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีนายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธาและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และบริษัทสมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง ร่วมตรวจพื้นที 2. (6 มี.ค. 63) เวลา 08.30 น. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภากรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล รองประธานกรรมการ พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ กรรมการ และ พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมสำรวจพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 4 จุด ซึ่งมีความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ได้แก่ 1. อาคารโรงจอดเรือห้องสมุด กศน. วัดสร้อยทอง 2. โรงจอดเรือสำนักการศึกษา 3. ท่าเทียบเรือโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ 4. พื้นที่ว่างเปล่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย สำหรับพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ โดยจุด วัดสร้อยทองได้ตอบรับให้ใช้พื้นที่แล้ว ซึ่งหากสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็ว จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารและชุมชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้นด้วย 3. (11 มี.ค. 63) เวลา 13.30 น. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายพรชัย เทพปัญญา และนางสาวดวงพร รุจิเรข ประชุมและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง นางสาวกชมน ยอดประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ผู้แทนจากสำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-27)

44.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (5 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา นำโดยนายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในการนี้นายไพฑูรย์ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป ในหัวข้อการ จัดระเบียบเมืองและชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมรายได้ประเทศด้านการท่องเที่ยว 2. (8 ก.พ. 63) เวลา 07.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 69 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ในการนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 3. (19 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่6) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 2 เนื่องจาก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีมติให้พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 2 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-22)

34.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (9 ม.ค. 63) นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง มอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา นคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง กล่าวว่า เด็กๆ และเยาวชนทุกคน ควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและผลักดันความเจริญก้าวหน้า ให้เกิดขึ้นในประเทศ จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ มีความขยันหมั่นเพียร รู้จักประหยัดอดออม และเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในประชาธิปไตย เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป 2. (13 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองทัพเรือ กอ.รมน. ลงพื้นที่ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย เพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รณรงค์ให้ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยในการรณรงค์ได้เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมเป็นกำลังหลักในการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของแผ่นดินอย่างยั่งยืน นายไพฑูรย์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ของคณะฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งริมคลองสายหลัก ซึ่งเชื่อมต่อสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ พื้นที่ฝั่งธนบุรีจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าถึงวัดกัลยาณมิตร พื้นที่ฝั่งพระนครตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ผ่านโรงเรียนราชินีสิ้นสุดที่บริเวณท่าช้าง พื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บริเวณท่าเตียน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความใส สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ รวมทั้งขอความร่วมมือ งดทิ้งขยะ น้ำเสียคงแม่น้ำ คู คลอง ติดตั้ง ถังดักไขมัน และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดี การรณรงค์ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ในการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำสายหลักของกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลาง ทั้งในด้านการเดินทางและวิถีการดำรงชีวิต นอกจากนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง ประกอบกับในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยว ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเส้นทางหลักในการไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอื่นๆ จำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้แม่น้ำเจ้าพระยาคืนสู่ความสะอาดสดใส และเป็นธรรมชาติ อันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก ตามที่กองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้ แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 สายน้ำประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งมรดก ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป 3. (15 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : จัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. (7 ธ.ค. 62) คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ซึ่งมี ประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 9 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ซึ่งจัดโดย Taiwan Councilors Forum (TCF) เพื่อเป็นเวทีสำหรับหารือแนวทางที่จะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างสภาท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชีย และสภาเมืองต่างๆทั่วโลก ณ ชั้น 9 หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน 2. (14 ธ.ค. 62) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 148 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี ในการนี้ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. (20 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น.นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำสภาเด็กและเยาวชน สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา จำนวน 90 คนเดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-19)

16.00

19/11/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : จัดทำข่าวและภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข่าวกิจกรรมที่ต้องการเสนอ คัดเลือกข่าวที่เสนอทางหนังสือพิมพ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภากรุงเทพมหานครจัดขึ้น และภาพถ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนข่าวประชาสัมพันธ์โดยระบุประเด็นสำคัญ กิจกรรม บุคคล วันเวลา สถานที่ พร้อมเลือกภาพและบรรยายใต้ภาพ (ถ้ามี)
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือนำส่งข่าวเสนอกลุ่มงานวิชาการ เพื่อประสานข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **