ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2435

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

น.ส.พิรุณพร อินธะนู โทร. 1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานคร

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนข้อมูลข่าวสารของสภากรุงเทพมหานครที่เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ จำนวน 36 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

จัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (3 ก.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กรุงเทพมหานคร โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานแถลงข่าว ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ตามที่กรุงเทพมหานคร เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาวงเงิน 75,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา สภากรุงเทพมหานครได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จำนวน 35 คน โดยมีนายคำรณ โกมลศุภกิจ เป็นประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อเท็จจริงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ของกรุงเทพมหานครมีความคุ้มค่า เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สภากรุงเทพมหานครจัดทำสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณของสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 19,028,749,190 บาท หน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร 39,479,366,565 บาท มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2,784,027,000 บาท งบกลาง 14,207,857,245 บาท ซึ่งรวมงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 75,500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงบประมาณของการพาณิชย์กรุงเทพมหานครอีก จำนวน 951,764,300 บาท ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การบริหารงบประมาณดังกล่าวสามารถจัดสรรตามแผนงาน ได้ 7 ด้าน คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการโยธาและระบบจราจร ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย ด้านการพัฒนาและบริการสังคม ด้านการสาธารณสุข และด้านการศึกษา ซึ่งทั้ง 7 ด้านสามารถครอบคลุมการบริหารกรุงเทพมหานครที่จะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชีย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 สำนักการโยธา ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด สำหรับในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่สอง และวาระที่สาม จำนวน 75,500 ล้านบาท โดยหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ ตามลำดับ ในส่วนของสำนักงานเขตที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สำนักงานเขตปทุมวัน หนองจอก ลาดกระบัง ตามลำดับ น้อยที่สุด คือ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2. (10 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในโอกาสวันสภากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี โดยมี นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 3. (10 ก.ย. 63) เวลา 11.00 น.นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ในที่ประชุม ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีบางรายการที่เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และญัตติขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันของกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีการอภิปรายใน 2 ญัตติดังกล่าว และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการสามัญ สภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คณะ ซึ่งควบคุมดูแลแต่ละโครงการพิจารณาและจัดทำรายละเอียดนำเสนอภายในวันที่ 17 ก.ย. 63 เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (6 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายภาส ภาสสัทธา ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักการโยธาและผังเมือง ประชุมและลงพื้นร่วมกับผู้บริหารสำนักการโยธาฯ ณ โครงการการปรับปรุงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา โครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลาดกระบัง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ และโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลสิรินธร 2. (7 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ) ประชุมครั้งที่ 9/2563 เพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักงานเขตหลักสี่ โดยมี นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยผู้บริหารเขตหลักสี่ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเปรมประชากร สำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมลงพื้นที่การของบประมาณเพื่อปรับปรุงซอยในพื้นที่ (ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 9-1-1 และซอยแยกจากซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 และซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 11 แยก 11-2 แยก 11-2-1 แยก 13-1 และแยก 13-1-1) และได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบของบริจาคในชุมชนเคหะ 316 รวมจำนวนผู้ป่วย 3 ราย พร้อมทั้งได้เยี่ยมพื้นที่สวนเกษตรชุมชน กองสรรพวุธเบา พล 1 ร. ซึ่งเปิดโอกาสให้ครอบครัวทหารที่พักอาศัยอยู่ในกองสรรพวุธฯ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ และเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อขายเป็นรายได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คนงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตหลักสี่ เข้ามาดูแลพื้นที่และร่วมปลูกผักเป็นอาชีพเสริม 3. (19 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น.นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ ครั้งที่ 8/2563 โดยมีคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 - 6 สภากรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมพิจารณาฯ ของหน่วยงาน สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-07-30)

88.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ข่าว ดังนี้ 1. (2 ก.ค. 63) เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล ประธานอนุกรรมการศึกษา ติดตาม ประเมินผล การป้องกัน เยียวยาและแก้ไขปัญหาในวิกฤตโควิด 19 ของกรุงเทพมหานคร ในมิติด้านสาธารณสุข การเมือง กฎหมาย ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประชุมครั้งที่ 4/2563 เพื่อหารือแนวทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล การป้องกัน เยียวยาและแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 ณ ห้องประชุมวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ 2. (24 ก.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน (สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ) ประชุมครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณของคณะอนุกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตดอนเมือง 3. (29 ก.ค. 63) เวลา 09.30 น. พลเอกคนินทร วงศาโรจน์ ประธานอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักการศึกษา พร้อมคณะฯ ประชุมครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองเพลง เขตคลองสาน และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่โครงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อความปลอดภัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวัดทองเพลง และโรงเรียนวัดสุทธาราม เขตคลองสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-06-24)

79.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (10 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาหารือการจัดสรรงบประมาณที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของสำนักการศึกษา สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตจตุจักร โรงเรียนประชานิเวศน์ และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2. (17 มิ.ย. 63) เวลา 14.30 น. นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 16/2563 ในการพิจารณาร่างถ่ายโอนเด็กอายุมากกว่า 3 ปี ใน DAY CARE (สำนักอนามัย) เข้าสู่โรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล (สำนักการศึกษา) ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 3. (23 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม ชุดที่ 5 และคณะ ประชุมครั้งที่ 10/2563 ร่วมกับผู้บริหารเขตวังทองหลาง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน และปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-05-25)

71.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (4 พ.ค. 63) เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 2563 ฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ ดังนั้น สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล และเป็นวันหยุดราชการประจำปี 2. (7 พ.ค. 63) เวลา 13.30 น. พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการบูรณาการและการขับเคลื่อนการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาขอบเขตการศึกษาและหารือแนวทางการดำเนินการตามขอบเขตการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ และพิจารณาการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการของสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมชั้น19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 3. (13 พ.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาการขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานครจำนวน 8,000 ล้านบาท ก่อนให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุม 3-6 สภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-29)

62.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภา- กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (8 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อารารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง สำหรับวันนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ... ในวาระที่สองและวาระที่สาม ซึ่งสภากรุงเทพมหานครได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติต่อไป 2. (14 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ร่วมสร้างกรุงเทพมหานคร รวมกันเราทำได้ เพื่อพิจารณา เรื่อง สำนักอนามัยขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรอง ผู้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. (22 เม.ย. 63) เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง พล.ต.ท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องอัตราค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาโครงการวิจัย ในคน พ.ศ.... เนื่องจากการวิจัยในคนอาจกระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการวิจัยและชุมชนได้ โครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการโดยข้าราชการหรือบุคลากร ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครหรือโครงการวิจัยในคน ที่ดำเนินการในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครหรือองค์กรของกรุงเทพมหานคร จึงต้องผ่านการพิจารณา กำกับดูแล โครงการวิจัย ให้เป็นไปตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน จริยธรรมการวิจัยกรุงเทพมหานคร จากคณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จึงสมควรเรียกเก็บค่าบริการจากผู้วิจัยจึงเสนอโครงการวิจัยให้พิจารณาโดยที่การพิจารณาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ เฉพาะด้านอย่างสูง ดังนั้นเพื่อเป็นการธำรงไว้ ซึ่งบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและการจ่ายค่าตอบแทน เป็นไปโดยเหมาะสมกับภาระงาน กรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งพิจารณาโครงการวิจัย ดังกล่าวควรได้รับค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ กรณีนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการและการเงิน ตามมาตรา 92 และมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2528 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ที่ประชุมสภา กทม. มีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับ จากนั้นนายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.... ได้รายงานผลการพิจารณา ของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การบริหารกิจการของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร มีความคล่องตัวในเชิงพาณิชย์ มีโครงสร้าง การบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภาวะ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันต่อสภาวการณ์ของโลก ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและผู้ใช้บริการ และโดยที่มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติให้การดำเนินการพาณิชย์ ของกรุงเทพมหานครต้องตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ทั้งนี้ที่ประชุมสภา กทม. มีมติ เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติ โดยจะนำ เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : จัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภา- กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (3 มี.ค. 63) เวลา 10.30 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพลเอก โกญจนาท จุณณะภาต รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในส่วนของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และห้องประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง โดยมีนายมนูศักดิ์ บินยะฟัล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธาและคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และบริษัทสมาร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง ร่วมตรวจพื้นที 2. (6 มี.ค. 63) เวลา 08.30 น. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาและการบูรณาการการใช้ที่ดินและอาคารของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภากรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ เป็นประธานกรรมการ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล รองประธานกรรมการ พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ กรรมการ และ พล.อ.โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมสำรวจพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 4 จุด ซึ่งมีความเหมาะสมในการดำเนินการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทางน้ำ ได้แก่ 1. อาคารโรงจอดเรือห้องสมุด กศน. วัดสร้อยทอง 2. โรงจอดเรือสำนักการศึกษา 3. ท่าเทียบเรือโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และ 4. พื้นที่ว่างเปล่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย สำหรับพื้นที่ดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้พื้นที่จากเจ้าของพื้นที่ โดยจุด วัดสร้อยทองได้ตอบรับให้ใช้พื้นที่แล้ว ซึ่งหากสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เร็ว จะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารและชุมชนที่อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของกรุงเทพมหานครได้ดียิ่งขึ้นด้วย 3. (11 มี.ค. 63) เวลา 13.30 น. พลเอก คนินทร วงศาโรจน์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายพรชัย เทพปัญญา และนางสาวดวงพร รุจิเรข ประชุมและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายอมฤต สุวรรณทิพย์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง นางสาวกชมน ยอดประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ผู้แทนจากสำนักการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-02-27)

44.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (5 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา นำโดยนายสหพล กาญจนเวนิช รองนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในการนี้นายไพฑูรย์ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป ในหัวข้อการ จัดระเบียบเมืองและชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมรายได้ประเทศด้านการท่องเที่ยว 2. (8 ก.พ. 63) เวลา 07.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 69 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ในการนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 3. (19 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่6) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเลือกรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 2 เนื่องจาก นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีมติให้พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 2 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-22)

34.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง/เดือน ดังนี้ 1. (9 ม.ค. 63) นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง มอบโอวาทแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา นคร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง กล่าวว่า เด็กๆ และเยาวชนทุกคน ควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพราะเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและผลักดันความเจริญก้าวหน้า ให้เกิดขึ้นในประเทศ จึงสมควรอย่างยิ่ง ที่ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ มีความขยันหมั่นเพียร รู้จักประหยัดอดออม และเคารพรักในสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในประชาธิปไตย เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป 2. (13 ม.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมาย ที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน นำหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กองทัพเรือ กอ.รมน. ลงพื้นที่ชุมชนตรอกวังหลัง เขตบางกอกน้อย เพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รณรงค์ให้ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยในการรณรงค์ได้เปิดโอกาสให้ชาวชุมชนได้แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ ชาวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมเป็นกำลังหลักในการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของแผ่นดินอย่างยั่งยืน นายไพฑูรย์ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ของคณะฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ที่อยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งริมคลองสายหลัก ซึ่งเชื่อมต่อสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ พื้นที่ฝั่งธนบุรีจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าถึงวัดกัลยาณมิตร พื้นที่ฝั่งพระนครตั้งแต่บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองตลาด ผ่านโรงเรียนราชินีสิ้นสุดที่บริเวณท่าช้าง พื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร บริเวณท่าเตียน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความใส สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ รวมทั้งขอความร่วมมือ งดทิ้งขยะ น้ำเสียคงแม่น้ำ คู คลอง ติดตั้ง ถังดักไขมัน และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ดี การรณรงค์ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชน ในการแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมทางน้ำสายหลักของกรุงเทพมหานครทั้งในอดีตและปัจจุบัน และเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลาง ทั้งในด้านการเดินทางและวิถีการดำรงชีวิต นอกจากนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง ประกอบกับในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยว ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเส้นทางหลักในการไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอื่นๆ จำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนให้แม่น้ำเจ้าพระยาคืนสู่ความสะอาดสดใส และเป็นธรรมชาติ อันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก ตามที่กองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้ แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 สายน้ำประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งมรดก ทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป 3. (15 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : จัดทำข่าวหรือภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. (7 ธ.ค. 62) คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 ซึ่งมี ประเทศต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 9 ประเทศ ภายใต้หัวข้อ "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ซึ่งจัดโดย Taiwan Councilors Forum (TCF) เพื่อเป็นเวทีสำหรับหารือแนวทางที่จะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างสภาท้องถิ่น ในภูมิภาคเอเชีย และสภาเมืองต่างๆทั่วโลก ณ ชั้น 9 หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน 2. (14 ธ.ค. 62) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 148 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี ในการนี้ นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 47 ปี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. (20 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น.นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำสภาเด็กและเยาวชน สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา จำนวน 90 คนเดินทางมาเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานคร ในการนี้นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-19)

16.00

19/11/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์งานของสภากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : จัดทำข่าวและภาพกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข่าวกิจกรรมที่ต้องการเสนอ คัดเลือกข่าวที่เสนอทางหนังสือพิมพ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่สภากรุงเทพมหานครจัดขึ้น และภาพถ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสภากรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เขียนข่าวประชาสัมพันธ์โดยระบุประเด็นสำคัญ กิจกรรม บุคคล วันเวลา สถานที่ พร้อมเลือกภาพและบรรยายใต้ภาพ (ถ้ามี)
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือนำส่งข่าวเสนอกลุ่มงานวิชาการ เพื่อประสานข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **