ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสรุปสาระสำคัญของ เรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2436

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.นงนุช โมกขพันธ์ โทร.1126

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครก็เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

01000800/01000800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อขยายช่องทางการบริการประชาชน ผู้สนใจการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้รับข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่ ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-06)

80.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลสรุปสาระการประชุมสภาฯ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 - 4 ลงในระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-21)

70.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลสรุปสาระการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และ 2 ลงในระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : จัดทำสรุปสาระสำคัญการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 และ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-20)

50.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-28)

45.00

2020-4-28 : จัดทำสรุปสาระสำคัญการประชุมสภา สมัยที่สอง ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-20)

40.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างประกาศลงเว็บไซต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 4 ครั้ง -อยู่ระหว่างการนำข้อมูลสรุปสาระการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงในระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-21)

30.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำข้อมูลสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 3 ครั้ง -อยู่ระหว่างการนำข้อมูลสรุปสาระการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงในระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : นำข้อมูลสรุปสาระการประชุมสภาฯ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงในระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-18)

20.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างการนำข้อมูลสรุปสาระการประชุมสภาฯ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงในระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : จัดทำข้อมูลสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาในการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่ ประจำปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่มีการพิจารณาหลังจากการประชุมสภา
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบสำรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 63.7500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **