ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแปลเอกสารและ การตรวจร่างเอกสารของ สภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2439

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณฐพร วรรณชิต โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครมีโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องกับมหานครเมืองต่างๆ ในระดับท้องถิ่นหลายประเทศ การประสานและการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานของภาษากลาง ซึ่งมีความหมายที่ซับซ้อนและภาษาที่ต้องใช้ผู้สันทัดในการแปลและโต้ตอบระหว่างมหานคร

01000600/01000600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ/จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและตรวจร่างแก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษให้กับสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : นายโมโตอากิ โยชิมัตสึ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ได้ส่งจดหมายขอบคุณ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร กลุ่มงานต่างประเทศได้ดำเนินการแปลจดหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : นายโมโตอากิ โยชิมิตสึ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ได้ส่งจดหมายลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งการเข้ารับตำแหน่งประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ พร้อมแนบประวัติส่วนบุคคลของประธานสภาและรองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ กลุ่มงานต่างประเทศได้ดำเนินการแปลหนังสือดังกล่าวพร้อมประวัติส่วนบุคคลของทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้ว และเห็นควรมีหนังสือแสดงความยินดีถึงประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ดำเนินการแปลหนังสือแสดงความเสียใจถึงประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : ไม่มีการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ในเดือนนี้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ทำให้ไม่มีการจัดการประชุม และการเดินทางเยือนสภาเมืองประเทศตามโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ทำให้ไม่มีการจัดการประชุม และการเดินทางเยือนสภาเมืองประเทศตามโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ดำเนินการแปลประวัติของนาย Liu Xin นายกเทศมนตรีเมืองหางโจว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : ไม่มีการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ในเดือนนี้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้เกิดขึ้นทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ และกิจกรรมตัวชี้วัดตามระบบติดตามประเมินผลโครงการ Daily Plans ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้เกิดขึ้นทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ และกิจกรรมตัวชี้วัดตามระบบติดตามประเมินผลโครงการ Daily Plans ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแปลเอกสารใบเสร็จรับเงินของโรงแรมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย จากการที่คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร นำโดย นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (4th Asian Councils Forum: ACF) ภายใต้หัวข้อหลัก "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสภาเมืองใหม่ไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแปลเอกสารใบเสร็จรับเงินของโรงแรมเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ในการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแปลเอกสารรายชื่อคณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเตรียมการให้การรับรองคณะฯเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : - นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้แปลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานเข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (4th Asian Councils Forum: ACF) เป็นการประชุมทางวิชาการภายใต้หัวข้อหลัก "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ของไต้หวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : นักวิเทศวัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องพิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการแปลเอกสาร/การตรวจร่างเอกสาร แก้ไขเอกสารภาษาอังกฤษ
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดส่งคำแปลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำเร็จตามเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลสำรวจความพึงพอใจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2439

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2439

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **