ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำคำกล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ : 01000000-2440

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายฐาณศักดิ์ กิตติเสาวภาคย์ โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครมีโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องในมหานครเมืองต่างๆ ทั้งอาเซียนและยุโรป ต้องมีการสื่อสารและประสานงานด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางในระดับโลก จำเป็นต้องมีผู้ชำนาญภาษาในการจัดทำคำกล่าวในการให้การต้อนรับและการเยือนในมหานครเมืองนั้น

01000600/01000600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำคำกล่าวภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ และจัดทำจดหมายภาษาอังกฤษให้กับประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-11)

100.00

11/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : นายโมโตอากิ โยชิมิตสึ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ได้ส่งจดหมายลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งการเข้ารับตำแหน่งประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ พร้อมแนบประวัติส่วนบุคคลของประธานสภาและรองประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ กลุ่มงานต่างประเทศได้ดำเนินการแปลหนังสือดังกล่าวพร้อมประวัติส่วนบุคคลของทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้ว และเห็นควรมีหนังสือแสดงความยินดีถึงประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : ไม่มีการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ในเดือนนี้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่มีการจัดการประชุม และการเดินทางเยือนสภาเมืองต่างประเทศตามโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่มีการจัดการประชุม และการเดินทางเยือนสภาเมืองต่างประเทศตามโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : ไม่มีการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ในเดือนนี้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ทำให้ไม่มีการจัดการประชุม และการเดินทางเยือนสภาเมืองประเทศตามโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ทำให้ไม่มีการจัดการประชุม และการเดินทางเยือนสภาเมืองประเทศตามโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : ไม่มีการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ในเดือนนี้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ทำให้ไม่มีการจัดการประชุม และการเดินทางเยือนสภาเมืองต่างประเทศตามโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯ ทำให้ไม่มีการจัดการประชุม และการเดินทางเยือนสภาเมืองต่างประเทศตามโครงการฯ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-27)

50.00

27/4/2563 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้จัดทำคำกล่าวของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในโอกาสมูลนิธิศิษย์เก่าลาซาลแห่งประเทศไทย บริจาคถุงมือในการป้องกันการเผยแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 14.00 - 14.30 น. ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.การจัดทำและส่งหนังสือแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสไปยังประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำและส่งหนังสือเลื่อนการเดินทางเยือนสภามหานครอินชอนอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 2 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 และได้จัดทำหนังสือแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสไปยังประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมคำกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ของนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในการเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร และคำกล่าวในงานพิธีการเลีี้ยงอาหารค่ำรับรองคณะฯ วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : นักวทิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้จัดทำคำกล่าวของรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในการเข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 "4th Asian Councils Forum: ACF) เป็นการประชุมทางวิชาการภายใต้หัวข้อหลัก "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 6-8 ฑันวาคม 2562 ณ หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : - นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้จัดทำคำกผล่าวของรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในการเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนจากเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร - นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานเข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (4th Asian Councils Forum: ACF) เป็นการประชุมทางวิชาการภายใต้หัวข้อหลัก "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ของไต้หวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้แปลเอกสารเรื่องการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ตามโครงการสภาบ้านพี่้เมืองน้องและขยายควสามสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องพิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ยกร่างคำกล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำกล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดส่งคำกล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษให้ผู้ลงนาม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดส่งคำกล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษที่ลงนามแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำเร็จตามเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลสำรวจความพึงพอใจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2440

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2440

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **