ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำคำกล่าวและการโต้ตอบจดหมายภาษาอังกฤษ : 01000000-2440

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายฐาณศักดิ์ กิตติเสาวภาคย์ โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สภากรุงเทพมหานครมีโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องในมหานครเมืองต่างๆ ทั้งอาเซียนและยุโรป ต้องมีการสื่อสารและประสานงานด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางในระดับโลก จำเป็นต้องมีผู้ชำนาญภาษาในการจัดทำคำกล่าวในการให้การต้อนรับและการเยือนในมหานครเมืองนั้น

01000600/01000600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดทำคำกล่าวภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ และจัดทำจดหมายภาษาอังกฤษให้กับประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : นักวทิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้จัดทำคำกล่าวของรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในการเข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 "4th Asian Councils Forum: ACF) เป็นการประชุมทางวิชาการภายใต้หัวข้อหลัก "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 6-8 ฑันวาคม 2562 ณ หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : - นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้จัดทำคำกผล่าวของรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในการเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนจากเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร - นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สลส.กทม. ได้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประสานเข้าร่วมการประชุมสภาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 (4th Asian Councils Forum: ACF) เป็นการประชุมทางวิชาการภายใต้หัวข้อหลัก "การเปิดศักราชใหม่ และพลังของสภาท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมสภาเมืองไทเป ไต้หวัน กับเจ้าหน้าที่ของไต้หวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้แปลเอกสารเรื่องการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ตามโครงการสภาบ้านพี่้เมืองน้องและขยายควสามสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับเรื่องพิจารณา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ยกร่างคำกล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำกล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดส่งคำกล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษให้ผู้ลงนาม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดส่งคำกล่าว/จดหมายภาษาอังกฤษที่ลงนามแล้วให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำเร็จตามเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลสำรวจความพึงพอใจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2440

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2440

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **