ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติทั่วไป : 01000000-2441

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายภิษัช สีไสธง โทร.1132

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดประชุมคณะกรรมการวิสามัญที่สภากรุงเทพมหานครตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร โดยไม่รวมถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

01001000/01001000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ (ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของคณะกรรมการวิสามัญต่อการจัดการประชุม)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-19)

72.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 29 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-19)

64.00

19/5/2563 : ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 11 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-22)

56.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-19)

48.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 27 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-19)

40.00

19/2/2563 : ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 22 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-20)

32.00

20/1/2563 : ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 22 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-20)

24.00

20/12/2562 : ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 24 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-18)

16.00

18/11/2562 : ได้จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 25 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-26)

8.00

26/10/2562 : จัดประชุมให้แก่คณะกรรมการวิสามัญ 12 คณะ จำนวน 24 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจและรวบรวมแบบสำรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2441

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2441

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **