ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการผลิตเอกสารเพื่อประกอบการประชุม สภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) : 01000000-2442

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอัญช์ชิษฐา เครือเอียด โทร.1761

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การผลิตเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานครในการประกอบการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือญัตติที่เข้าสู่การประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมกฎหมาย ข้อมูล สถิติ ข้อเท็จจริง บทความและ/ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

01001100/01001100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

การผลิตเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) ในแต่ละสมัยของการประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการหาค่าคะแนนเฉลี่ย แล้วเทียบสัดส่วนเป็นร้อยละ (ร้อยละ 85 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก))

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อเอกสาร ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.93 รวม 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ร้อยละ 90.00 ครั้งที่ 2 ร้อยละ 92.93 ) คิดเป็นร้อยละ 91.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-20)

90.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ต่อเอกสารประกอบการประชุมของสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 263

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-15)

80.00

15/7/2563 : จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-19)

70.00

19/6/2563 : จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-25)

65.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-19)

50.00

19/3/2563 : 1.จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 1 เรื่อง 2. ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการจัดการประชุม (ครั้งที่ 1) ด้านเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) คิดเป็นร้อยละ 90.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) จำนวน 9 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการประชุมสภาฯ (ภาคผนวก) ครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ภาคผนวก) จำนวน 10 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พิจารณาศึกษาตรวจสอบญัตติว่าเกี่ยวข้องกับวงงานใด และหน่วยงานใดเป็นเจ้าของเรื่องหรือมีหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานหน่วยงานเพื่อขอทราบข้อมูล ค้นคว้า และสืบค้นข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญญัติ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำสำเนาเอกสารให้แก่สมาชิกกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องเมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครสั่งบรรจุญัตติเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **