ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 01000000-2444

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

น.ส.สาธิตา โพธิ์เจริญกิจ โทร.1126

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มิติที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒)

01000900/01000900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 3. รณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เป้าหมายของโครงการ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-09-24)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-21)

80.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-21)

75.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนกรกฎา 2563 และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และมีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวันส่งให้ทางคณะกรรมการโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนเมษายนมีผลการตรวจไขว้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานปกครองและคดีกำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสรุปผลการดำเนินการปิดไฟประจำวัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานประจำเดือนกุมภาพันธ์มีผลการตรวจไขว้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานปกครองและคดีกำหนดไว้ และมีการเดินรณรงค์วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรายการงานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 และการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานในวันที่ 30 มกราคม 2563 ผลการตรวจไขว้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานเลขานุการกำหนดไว้ และในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการตรวจไขว้อีกครั้งแล้วจะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-27)

45.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรายการงานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 และสรุปผลการหารือของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และการตรวจไข้วระหว่างหน่วยงานภายในเดือนมกราคม 2563 นี้แล้วจะรายงานให้คณะกรรมการทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-20)

40.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าทุกช่องทางและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานและส่วนราชการในวันที่ 20 ธ.ค. 62 ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธ.ค. 62 และพูดคุยการรณรงค์ครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-14)

35.00

อยู่ระหว่างทุกหน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าทุกช่องทางและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานและส่วนราชการในวันที่ 14 พ.ย. 62 ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้าประจำเดือน พ.ย. 62 และพูดคุยการรณรงค์ครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-25)

30.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1. รายการงานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 และสรุปผลการหารือของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 2. รายงานการประชุมคณะทำงานคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การประชุมวางแผนการดำเนินงานกับหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานและส่วนราชการกำหนดวิธีการมาตรการการใช้พลังงานอย่างถูกวิธีและคุ้มค่า
:10%
เริ่มต้น :2019-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานจากหน่วยงานและส่วนราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้าทุกช่องทางและดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของหน่วยงานและส่วนราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-08-19 00:00:00
สิ้นสุด :2019-08-19 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำกับติดตามการใช้พลังงานตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
:40%
เริ่มต้น :2019-09-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อแก้ไขทุกเดือน พร้อมสรุปรายงานการใช้ปริมาณไฟฟ้า ทุก 3 เดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-09-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-02 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมสรุปผลการดำเนินพร้อมเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2444

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2444

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0806

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **