ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบริหารการสื่อสารภายในองค์กรแบบรวมศูนย์ของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (SBMC Unified Communications) : 01000000-2445

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิสิฐพล ณิทธิมนพันธุ์ โทร. 1132

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีแนวคิดที่จะพัฒนาการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ก้าวสู่ความเป็นเลิศ มีความทันสมัย รองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีระบบการบริหารจัดการด้านการสื่อสารภายในองค์กรแบบรวมศูนย์สำหรับให้บริการแก่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและบุคลากรของหน่วยงาน 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้รับบริการสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน รวมถึงสามารถค้นหาและส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครและข้อมูลอื่นๆ ตลอดรวมถึงสามารถรับทราบกิจกรรมการประชุมอันเป็นภารกิจที่สำคัญ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 2. การใช้กระดาษสำหรับจัดทำเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญและคณะอนุกรรมการลดลง 3. อย่างน้อย 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้งานแอปฯ / ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-22)

80.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้งานแอปฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างเริ่มใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างเริ่มใช้งาน และทำหนังสือแจ้ง สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา: แอพพลิเคชันที่ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ สลส.กทม.มีหนังสือแจ้ง สยป. เจ้าของระบบฯ เพื่อดำเนินการแก้ไข

** อุปสรรคของโครงการ :อาจต้องยกเลิกโครงการ หากการทำสัญยาบำรุงรักษาของ สยป. ล่าช้า

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคู่มือและประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจและปรับปรุงข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างกำหนดขั้นตอนและวิธีการใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : แต่งตั้งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-29)

8.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานผลการใช้งานเมื่อปีงบประมาณ 2562 ต่อ สยป. และจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รายงานผลการใช้งานและจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-18 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-18 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดขั้นตอนและวิธีการใช้งาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำรวจและปรับปรุงข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคู่มือและประชาสัมพันธ์
:15%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมิลผลและรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0806

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
35.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **