ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครด้วยระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) : 01000000-2446

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประสิทธิชัย ฉลาดแพทย์ โทร.1123

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโครงสร้างของหน่วยงานมีปัญหาในเรื่องของจำนวนบุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานของแต่ละฝ่ายและกลุ่มงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจึงได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการนำวิธีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อทดแทนการขาดแคลนบุคลากร ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวและบุคลากรสามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงและยังไม่มีการเรียกมาบรรจุ รวมถึงบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ราชการในอนาคต

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนในการเรียนรู้งานอันเป็นภารกิจหลักและภารกิจรองของสำนักงาน 2. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Plan) โดยการเรียนรู้และทดลองทำงานด้านต่างๆ อันเป็นภารกิจหลักและภารกิจรองของสำนักงานได้จริงก่อนเลื่อนไปยังตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานในเชิงบูรณาการด้านต่างๆ ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

2020-8-24 : -

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำสรุปผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารประกอบการประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 : ประชุมภายในของแต่ละฝ่ายและกลุ่มงานเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานกลุ่มงานต่างๆ เพื่อกำหนดวันที่จะรับการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : กำหนดหัวข้องาน รูปแบบวิธีการ เรื่องที่ให้การเรียนรู้ กำหนดตัวบุคคลที่จะให้การเรียนรู้ แบบประเมินผล ระยะเวลาการดำเนินการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-21)

15.00

21/11/2562 : เตรียมประชุมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหัวข้องานที่เรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ระยะเวลาการเรียนรู้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำหัวข้องานและประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำการติดตาม ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่เข้ารับการเรียนรู้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ผู้เข้ารับการเรียนรู้จัดทำรายงานสรุปผลที่ได้จากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละหัวข้อเสนอผู้บังคับบัญชา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและอนุมัติการนำโครงการไปใช้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2446

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2446

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0804

ตัวชี้วัด : 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **