ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 01000000-2450

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางสาวปราณี อุปการรอด โทร.1123

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กองบัญชี สำนักการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการในการประเมินงบการเงินประจำปีของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและความถูกต้องของงบการเงิน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อส่งงบการเงินประจำปีให้กองบัญชีตรวจสอบความถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/896 ลงวันที่ 14 พฤษาคม 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/897 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/895 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-04-23)

57.00

23/4/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/730 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/731 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/728 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.00 (2020-03-24)

49.00

24/3/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/499 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/498 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/500 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-27)

41.00

27/2/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/310 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/309 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/308 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-22)

33.00

22/1/2563 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/91 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/92 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/90 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน กท 0100/2796 ปลัดกรุงเทพมหานคร กท 0100/2797 และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 กท 0100/2795 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562 -ให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2347 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 -ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2348 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 -ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 24 ทราบ ตามหนังสือที่ กท 0100/2346 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:บันทึกการผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวัน ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บันทึกรายการในสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ถึงเดือนกันยายน 2562
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้ กองบัญชี สำนักการคลัง ภายในวันที่ 30 พย 2562
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2450

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2450

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0802

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 49.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
49.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **