ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 01000000-2451

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

11.23

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 11.23

นางอรฉวี วิริยะคุณาภรณ์ โทร.1123

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางวัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

คะแนนร้อยละความสำเร็จ 7 ตามขั้นตอนและแนวทางการประเมินที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.23 (2019-12-26)

11.23

26/12/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.44 (2019-11-29)

5.44

29/11/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.79 (2019-10-31)

4.79

31/10/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2451

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2451

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0801

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 11.2300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.23

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **