ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) : 01000000-2452

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

56.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56.00

นายดนัย จิ้วจิ้น โทร.1123

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามหลักเกณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง กำหนด

01000100/01000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามหลักเกณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามหลักเกณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-05-20)

56.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินที่ชำรุด เสียหา ใช้งานไม่ได้ หรือถูกปล่อยว่างมิได้ใช้ประโยชย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/4/2563 : ดำเนินการรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ประจำไตรมาสที่ 2 ตามหนังสือ ที่ กท 0100/0695 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 แจ้งกองทะเบียนทรัพท์สิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-03-18)

43.00

2020-3-18 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-02-24)

36.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : รายงานความเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ประจำไตรมาสที่ ๑ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง รายละเอียดตามบันทึกทึ่ กท 0100/75 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2019-12-23)

23.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน…ตรวจสอบจำนวนและรายละเอียดของทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-21)

16.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักนักการคลัง รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0100/2530 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของหน่วยงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2562
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานทรัพย์สินรายไตรมาสประจำปี 2563
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0803

ตัวชี้วัด : 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1.5000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.00

100 / 100
2
43.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **