ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร : 01000000-2453

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

11.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 11.00

น.ส.ระวิวรรณ เนียมปูน โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารราชการกรุงเทพมหานครซึ่งกันและกัน ร่วมกันผลักดันการพัฒนากรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ประสานความร่วมมือ และยังนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและร่วมกันผลักดันการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2. เพื่อประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจร้อยละ80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-01-27)

11.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างการวางแผนและกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-23)

8.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-21)

5.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือรายละเอียดโครงการกับคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-30)

2.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2453

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2453

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 21.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **