ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดงานวันสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2454

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ระวิวรรณ เนียมปูน โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อสาธารณชน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครกับกลุ่มนักวิชาการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มสภาเยาวชนและสื่อมวลชน 3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสภากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ทำบุญเลี้ยงพระ 2. ถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 3. ถวายเครื่องสักการะข้างเอราวัณ ณ ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร ดินแดง 4. จัดกิจกรรมวันสภากรุงเทพมหานครในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 5. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : จัดพิธีบวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ เนื่องในงานวันสภากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-27)

60.00

27/8/2563 : ได้จัดงานวันสภากรุงเทพมหานครไปแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 มีกำหนดจัดงานครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2020-07-30)

29.00

30/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 / อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงอนุมัติค่าใช้จ่ายจาก 820,000.- บาท เป็น 390,000.- บาท และขออนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-06-26)

28.00

26/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสำนักงบประมาณฯ มีหนังสือเวียนให้ชะลอทุกโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** ปัญหาของโครงการ :สำนักงบประมาณฯ มีหนังสือเวียนให้ชะลอทุกโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักงบประมาณฯ มีหนังสือเวียนให้ชะลอทุกโครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-05-19)

27.00

2020-5-19 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ชะลอการจัดงานออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19

** อุปสรรคของโครงการ :ชะลอการจัดงานออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-04-27)

26.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-30)

25.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-02-27)

24.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-01-21)

16.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-23)

8.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-21)

5.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือรายละเอียดโครงการกับคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-30)

2.00

30/10/2562 : ศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2454

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2454

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **