ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมกับสถาบันภายในประเทศของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร : 01000000-2455

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

น.ส.ระวิวรรณ เนียมปูน โทร.1140

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่จำเป็นและมีความสำคัญในทางการเมืองการปกครองของชุมชนต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถดูแลและจัดทำบริการให้กับประชาชนได้ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนของประเทศ อีกทั้งอาจไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้ตรงจุด หรือประสบปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณและเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนั้น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีบทบาทสำคัญในการสำนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการประครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุขของประชาชน ตามหลักการกระจายอำนาจ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

01000700/01000700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์และโลกทัศน์ที่กว้างไกล 3. เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อบรมภายในประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้สมัครเข้าร่วมอบรม สัมมนา ที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมภายในประเทศที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-09-09)

12.00

9/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-08-24)

12.00

24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-07-24)

12.00

24/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-06-24)

12.00

24/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-05-19)

12.00

19/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-04-23)

12.00

23/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-27)

12.00

27/3/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเพราะไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** อุปสรรคของโครงการ :ประธานสภากรุงเทพมหานครเห็นควรให้ยกเลิกเนื่องจากไม่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครประสงค์จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-02-25)

12.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-01-27)

11.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-12-23)

8.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-21)

5.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหารือรายละเอียดโครงการกับคณะกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-30)

2.00

30/10/2562 : ประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2455

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2455

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **