ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ : 01000000-2456

สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

น.ส.ณริณทร์ธร โพธากุล โทร.1136

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้กลายมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะไร้พรมแดน และพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาระดับโลกเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นปัญหาระหว่างท้องถิ่นต่อท้องถิ่น สภากรุงเทพมหานครเล็งเห็นว่าความร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่น ด้วยการเรียนรู้ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันจะม่ส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาในระด้บท้องถิ่นได้

01000600/01000600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครของประเทศต่างๆทั่วโลก 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา การให้คำปรึกษาหารือ แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะสภานิติบัญญัติระดับท้องถิ่นระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภามหานครประเทศต่างๆ 3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรเอกชน และกลุ่มประชาชนหรือสมาคมในกรุงเทพมหานครกับนครที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร 4. เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสภาเมืองในต่างประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการให้การต้องรับคณะผู้แทนจากสภาเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากต่างประเทศ ตามข้อตกลงที่มีการลงนามร่วมกันระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภามหานครประเทศต่างๆ จำนวน 17 เมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-11)

40.00

11/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-24)

40.00

24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-24)

40.00

24/7/2563 : ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณ เป็นเงิน 9,603,371.83 บาท เข้างบกลางเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-24)

40.00

24/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-27)

40.00

27/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้ / สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยือนหรือให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศได้

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : - นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำและส่งหนังสือเลื่อนการเดินทางเยือนสภามหานครอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี อย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา - นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้จัดทำและส่งหนังสือแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาไปยังประธานสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์เป็นสภาบ้านพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-30)

32.00

30/1/2563 : ให้การรับรองคณะผู้แทนจากสภาประชาชนจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 30 คน นำโดย ฯพณฯ วาตารุ คุริฮาระ ประธานสภาจังหวัดฟุกุโอกะ เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม 2563 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสภาเมือง ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : 1. อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อรายงานผลการเดินทางเยือนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 2. อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อรายงานผลการเดินทางเยือนเมืองไทเป ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-19)

16.00

19/11/2562 : - ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นางเฉิน หยันหง สมาชิกคณะกรรมการสามัญแห่งสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2562 โดยขอเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 - ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาประชาชนเมืองต้นเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยนายเสี่ยว เชิงเฟิง ประธานกรรมาธิการประจำสภาประชาชนเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 - ขออนุมัติการเดินทางเยือนสภากรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : เตรียมการให้การรับรองคณะผู้แทนจากสภาประชาชนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องฯตามงบประมาณที่ได้รับ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับสภาบ้านพี่เมืองน้องในต่างประเทศเพื่อกำหนดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:พิจารณาเสนอกิจกรรมความร่วมมือเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเข้าร่วมกิจกรรมต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติ
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินการต่อประธานสภากรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 01000000-2456

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 01000000-2456

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0100-0807

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
21.00

100 / 100
2
42.00

100 / 100
3
63.75

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **