ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.10 กิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของงานการเงิน : 02000000-2421

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.โชติกา คุ้มเหย้า โทร.1084

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินค่าอาหารทำการนอกเวลารวดเร็ว และเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนด

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการและลูกจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้างจำนวน 12 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-19)

92.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เดือนสิงหาคม 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-30)

84.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เดือนกรกฏาคม 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-22)

76.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เดือนพฤษภาคม 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-24)

53.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ราชการ เดือนมีนาคม 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-22)

35.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ เดือนมกราคม 2563 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

2019-11-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-22)

15.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1 ตรวจสอบเอกสารบัญชีรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบวันลาและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแบบการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:บันทึกงบประมาณในระบบ MIS 2 และพิมพ์ฎีกาเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ และ ดำเนินการเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2421

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2421

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0865

ตัวชี้วัด : 1.10 จำนวนครั้งของการเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
53.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **