ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.2.1 กิจกรรมบันทึกรายการบัญชี และจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง : 02000000-2423

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

น.ส. กัณนิกา หน่อคำ โทร.1084

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบันโดยมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ตามที่หลักเกณฑ์ที่กำหนด และจัดทำส่งเอกสารประกอบงบการเงิน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

02000100/02000100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ิอให้หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายเเละระเบียบที่กำหนดและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลัง ได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบันครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเวลาที่กำหนดตามบันทึกที่ 0200/4984 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว และได้ทำรายงานงบเงิน-จ่าย เดือนตุลาคม ที่ กท 0200/49 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เดือนพฤศจิกายน ที่ กท 0200/191 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เดือนธันวาคม ที่ กท 0200/485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-22)

35.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบันครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเวลาที่กำหนด ตามบันทึกที่ 0200/4984 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว และได้ทำรายงานงบเงินรับ-จ่าย เดือนตุลาคม ที่ กท 0200/89 ลว. 7 ม.ค.2563 เดือนพฤศจิกายน ที่ กท 0200/191 ลว. 15 ม.ค.2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-20)

30.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบันครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเวลาที่กำหนดตามบันทึกที่ 0200/4984 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการตรวจสอบถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบันครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งให้กองบัญชี
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แก้ไขงบการเงินที่ได้รับการทักท้วงให้มีความถูกต้อง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:บันทึกบัญชีสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย รายงานประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2423

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2423

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0867

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **