ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.2 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 02000000-2426

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอุดม หอมสมบัติ โทร. 1067

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

11

02000300/02000300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

11

เป้าหมายของโครงการ

11

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.0405

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-18)

97.00

18/8/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 20.1732

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-22)

93.00

22/7/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 12.8381

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-06-22)

87.00

22/6/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 14.1898 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รักษารอบ) ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 23 มิ.ย. 63 - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่ 1 มิ.ย. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 2. วันที่ 16 มิ.ย. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-05-19)

79.00

19/5/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.0783 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (โครงการฯ รักษารอบ) ระหว่างวันที่ 21 เม.ย. – 20 พ.ค. 63 - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่ 1 พ.ค. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 2. วันที่ 18 พ.ค. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-04-23)

73.00

23/4/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 11.9306

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-03-23)

67.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 28.0283 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รักษารอบ) ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 22 มี.ค. 63 - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่ 2 มี.ค. 63 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. จำนวน 12 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงาน รับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 12 เรื่อง 2. วันที่ 16 มี.ค. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 59.00 (2020-02-18)

59.00

2020-2-18 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 18.6589 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รักษารอบ) ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. – 20 ก.พ. 63 - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่ 3 ก.พ. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 2. วันที่ 17 ก.พ. 63 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. จำนวน 26 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 26 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-01-22)

53.00

22/1/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 19.3886 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (โครงการฯ รักษารอบ) ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 62 – 22 ม.ค. 63 - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่ 2 ม.ค. 63 ไม่มีมีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 2. วันที่ 16 ม.ค. 63 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :- ยังมีบางคน/บางหน่วยงาน/ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแผน/มาตรการลดใช้ไฟฟ้า - สภาพอากาศร้อนเป็นปัจจัยทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน/มาตรการที่วางไว้ - การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง มีบางคนยังไม่ทราบโครงการนี้

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2019-12-23)

47.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 15.0026 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (best service รักษารอบ) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2562 - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่ 2 ธ.ค. 62 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ทั้งหมดจำนวน 37 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 37 เรื่อง 2. วันที่ 16 ธ.ค. 62 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ทั้งหมดจำนวน 24 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบ ภายใน 1 วันทำการ จำนวน 24 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2019-11-22)

39.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10.3094 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (โครงการฯ รักษารอบ) ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562 - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. ในวันที่ 1 พ.ย. 62 ไม่มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. 2. วันที่ 18 พ.ย. 62 มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ทั้งหมดจำนวน 29 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 29 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2019-10-21)

33.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดใช้ไฟฟ้าตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - ร่วมดำเนินการตามแผนความร่วมมือ/มาตรการของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนติดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน - ปริมาณยอดการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 9.56 โครงการศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านข้อสั่งการของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (รักษารอบ) ระหว่างวันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2562 - รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผว.กทม. นำเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 16 ต.ค. 62 - มีข้อสั่งการของ ผว.กทม. ทั้งหมดจำนวน 55 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ได้ดำเนินการแจ้งข้อสั่งการของ ผว.กทม. ให้หน่วยงานรับทราบภายใน 1 วันทำการ จำนวน 55 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :- ยังมีบางคน/บางหน่วยงาน/ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามแผน/มาตรการลดใช้ไฟฟ้า - สภาพอากาศร้อนจัดเป็นปัจจัยทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน/มาตรการที่วางไว้ - การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง มีบางคนยังไม่ทราบโครงการนี้

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุดตามตัวชี้วัดของลักษณะการให้บริการและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินการเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลในภาพรวม และสรุปรายงานเสนอ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2426

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2426

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0871

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
29.00

100 / 100
2
67.00

100 / 100
3
87.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **