ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

1.7 โครงการการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี : 02000000-2435

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.พิชญาวีร์ พงศ์พราหมณ์ โทร.1078

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยภารกิจหลักของกลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คืองานด้านเลขานุการของผู้บริหารข้าราชการฝ่ายการเมือง ซึ่งรวมไปถึงการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงงานพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ ผู้บริหารข้าราชการฝ่ายการเมืองในที่นี้หมายถึงคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน ๙ คน รับผิดชอบงานตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายการติดตามและอำนวยความสะดวกในงานพิธีและพระราชพิธี ซึ่งมีรายละเอียดประกอบหลายส่วน ทั้งการประสานนัดหมาย ตอบรับหรือแจ้งติดภารกิจ บทบาทของผู้บริหารต่องานนั้น ๆ การเตรียมเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องตามประเภทงาน ตลอดจนการเดินทาง เข้าจุดต่าง ๆ ภายในงาน เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ ถูกต้อง แม่นยำ และการประสานงานที่ดี เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ป้องกันปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผู้บริหาร

02000500/02000500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2.3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของทีมงาน หน่วยงาน ตลอดจนคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ติดตามและอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมงานพิธี/พระราชพิธีของคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-22)

83.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-23)

76.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.00 (2020-05-22)

69.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-23)

62.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-02-21)

48.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-01-23)

41.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-23)

34.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี พระราชพิธี และรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-11-22)

27.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนปฏิบัติการ กิจกรรมตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ - ติดตามอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี และรายงานผลประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมตามโครงการ และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธีและพระราชพิธีและรายงานผลประจำเดือน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ และสรุปผลเสนอหัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0000-0000

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **