ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

5.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ สผว.กทม. : 02000000-2447

สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ชนัญชิดา นฤบดินทร์ โทร. 1066,1067

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

1

02000300/02000300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1

เป้าหมายของโครงการ

1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : 1. สผว.กทม. ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 - 5 ครบทุกขั้นตอนแล้ว 2. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติม (สถิติเดือน ก.ค. 2564)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-23)

90.00

23/8/2564 1. สผว.กทม. ได้ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 - 5 ครบทุกขั้นตอนแล้ว 2. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2 เพิ่มเติม (สถิติเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-23)

85.00

23/07/2564 : สผว.กทม. ได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของ กทม. (http://data.bangkok.go.th/) และเว็บไซต์ของ สผว.กทม. (http://www.bangkok.go.th/gbs) และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๓๑๖๕ ลว. ๙ ก.ค. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ขั้นตอนที่ ๕ ถึง สยป. แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-23)

75.00

23/06/2564 : สผว.กทม. ได้นำข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนในแต่ละเดือนเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(http://www.bangkok.go.th/gbs) และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๒๖๙๒ ลว. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ขั้นตอนที่ ๔ ถึง สยป. แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-24)

65.00

24/05/2564 : สผว.กทม. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๕.๒ และมีหนังสือ ที่ กท ๐๒๐๐/๑๗๕๑ ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔ ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ขั้นตอนที่ ๓ ถึง สยป. แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-21)

55.00

21/04/2564 : สผว.กทม. ได้นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๕.๒ แล้ว ดังนี้ ๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ (รายเดือน)(ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔) ๒. ประเภทของเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากที่สุด ๕ อันดับ (รายเดือน)(ต.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-26)

45.00

26/03/2564 : สผว.กทม. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ โดยนำเข้าพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และคำอธิบายข้อมูล(Metadata) ผ่านระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๕.๒ และได้ส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ ๒ ให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๙๔๘ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๔

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

35.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สผว.กทม. ได้ดำเนินการนำเข้าพจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลผ่านทางระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๕.๒ แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-22)

25.00

22/01/2564 : ประสาน สยป.แจ้งว่า อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของขั้นตอนที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-17)

20.00

29/12/2563 : สผว.กทม. ได้ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ขั้นตอนที่ 1 ให้ สยป. แล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0200/6272 ลว. 28 ธ.ค. 2563 โดยได้ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน 3. เสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น จำนวน ๑ เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)

10.00

18/11/2563 : สผว.กทม. มีหนังสือ ที่ กท 0200/ร.352/63 ลว.13 พ.ย. 2563 ประสาน สยป. ขอทราบรายละเอียดการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.2 ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ลผว.กทม. พิจารณาลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-10-28)

6.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างรอการประสาน จาก สยป. เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1.แต่งตั้งคณะทำงานฯและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล 3.กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 4.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของรัฐ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูล และจัดทำคำอธิบายข้อมูล โดยจัดทำตามแบบฟอร์ม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงให้มีคุณภาพเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลของรัฐ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ให้บริการเชื่อมโยงเเลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ด้วยระบบออนไลน์ หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 02000000-2447

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 02000000-2447

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0200-0890

ตัวชี้วัด : 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **