ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนพิจารณาข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ : 03000000-2470

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นายธเนศ โหงวสกุล โทร. 1177

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสอบสวนวินัยอย่างถูกต้อง ทำให้กระบวนการสอบสวนพิจารณาวินัย ขาดความถูกต้องเหมาะสม และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสอบสวนพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมยุติธรรม รวดเร็ว ถูกต้องตามขั้นตอนการดำเนินการที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องปรามให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เกรงกลัวต่อการกระทำความผิดวินัย

03040000/03040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักการ กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามกฎ ก.พ. ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานด้านการสอบสวนพิจารณาให้แก่คณะกรรมการสอบสวน และมีความสำนึกในจริยธรรมของผู้ดำเนินการทางวินัย

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญงาน-ระดับอาวุโส จำนวน 140 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 10 คน และวิทยากร 6 คน รวม 156 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเรียนเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-27)

35.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเชิญวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตรและรูปแบบการจัดทำหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-27)

30.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานติดต่อวัน เวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-25)

20.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักสูตรและรูปแบบการจัดทำหลักสูตร
:0%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 3
:ประสานติดต่อวัน เวลาและสถานที่ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประสานหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งรายชื่อข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 5
:ประสานเชิญวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2019-12-15
สิ้นสุด :2019-12-15
ขั้นตอน 6
:จัดทำเอกสาร และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม และเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ต้นสังกัดทราบ
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินโครงการตามหลักสูตรที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:สรุปผล การรายงานผล และการประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-2470

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-2470

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0300-0784

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **