ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การบูรณาการระบบการร้องเรียนและการแสดงผลต่อสาธารณชน : 03000000-6378

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : (2563)

0.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0.00

นางสาวมุนินทร มากดำ โทร 1180

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอมาตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ ทางราชการด้วย ประกอบกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ทุกหน่วยงาน รายงานข้อมูลผลการดำเนินการกรณีกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้ทราบ นอกจากนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ประสานงาน กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งกรุงเทพมหานครมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ของกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนการร้องเรียนปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานครได้รายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นประจำ ทุกเดือน ดังนั้นเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต และแสดงผลการร้องเรียนปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จึงเห็นควรจัดกิจกรรมการบูรณาการระบบการร้องเรียนและการแสดงผลการร้องเรียนต่อสาธารณชน

03040000/03040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเรื่องการร้องเรียนของกรุงเทพมหานคร ๒. สามารถนำข้อมูลในเรื่องการร้องเรียนไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว
เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด?ารงต?าแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 03000000-6378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 03000000-6378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 277

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **