ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

2.โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการลานคนเมืองชั้น A ฝั่งศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : 04010000-3647

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอารียาฌ์ ขันคำ โทร.1285

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และบัญญัติให้ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการสาธารณะอื่นให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มีประชาชนและข้าราชการบำนาญเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

04010330/04010330

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ 2.เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงบริการสาธาณะได้อย่างสะดวก และทัดเทียมคนปกติทั่วไป 3.เพื่อเพิ่มจำนวนห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถปรับปรุงห้องน้ำเดิมที่มีสภาพเก่าชำรุด เพื่อให้เป็นห้องน้ำที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-27)

75.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-27)

5.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-11)

20.00

11/10/2562799999999999999999999999999999999999999999999999999

** ปัญหาของโครงการ :7777777777777777

** อุปสรรคของโครงการ :777777777777777777777777777777

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:777777777777777
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:777777777777777777777777
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:7777777777777777777777777
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3647

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3647

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0722

ตัวชี้วัด : 2. ความสำเร็จของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการภายในพื้นที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **