ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.กิจกรรมผลักดันศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : 04010000-3648

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางชมัยพร วงษ์วิบูลย์สิน โทร. 0 2280 7416

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด กลุ่มงานสารบรรณกลางและบริหารเอกสารจึงจัดกิจกรรมผลักดันการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นและติดตามการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

04010310/04010310

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กระตุ้นให้หน่วยงานมีความตื่นตัวในการดำเนินการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานมีการดำเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๔ - การเมืองสีขาว
๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร%
๕.๔.๑.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำและเวียนแจ้งรายการข้อมูลที่บางหน่วยงานยังไม่นำเข้าระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563 และตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-22)

60.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกสประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-21)

55.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-23)

50.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-23)

45.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ประจำเดือน มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-24)

30.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเวียนแจ้งหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จัดการประชุมกลุ่มย่อยการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการลงข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-11)

5.00

2019-10-11 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำเกณฑ์การตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เวียนแจ้งกำหนดการตรวจและเกณฑ์การตรวจติดตาม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยงาน รอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามการนำเข้าข้อมูล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยงานรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3648

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3648

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0723

ตัวชี้วัด : 3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 10 : 100

ผลงานที่ทำได้ อย่างน้อยร้อยละ 10 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(อย่างน้อยร้อยละ 10)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **