ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ : 04010000-3650

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.กชณิช เวชกาญจนากุล 1293

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานครได้กำหนดเป้าหมายที่จะให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (SMART SERVICE) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ (SMART CITY) มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนหรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการให้บริการประชาชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหรือภาคเอกชน

04010230/04010230

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดตามหนังสือราชการให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บริการติดตามหนังสือราชการของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการติดตามหนังสือราชการของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. เพิ่มช่องทางในการติดตามหนังสือราชการจำนวน 1 ช่องทาง (Line@) 2. เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที 3. เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที 4. ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการติดตามนังสือราชการ ของสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครในระดับมากหรือมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : สรุปผลการดำเนินโครงการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ดังนี้ ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50 คน ผลการดำเนินงาน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 112) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ได้ภายใน 15 นาที เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.21) 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้า ของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 55 คน (คิดเป็นร้อยละ 98.21) 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจ ในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน จำนวน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 100)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

25/08/2563 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 2 คน (รวม 9 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 - สิงหาคม 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 56 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 56 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.21 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 56 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.21 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 56 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

1. จำนวนผู้ใช้บริการ(เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50 คน) ผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้ใช้บริการจำนวน 2 คน รวม 8 เดือน (ธันวาคม 2562-กรกฎาคม 2563) มีผู้ใช้บริการ ทั้งสิ้น 54 คน (เกินกว่าเป้าหมายกำหนด) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่สามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ผลการดำเนินงาน จำนวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.15 (เกินกว่าเป้าหมายกำหนด) 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่แจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ผลการดำเนินงาน จำนวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.15 (เกินกว่าเป้าหมายกำหนด) 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ เป้าหมาย ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจระดับมาก/มากที่สุด ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการมีความพึงในระดับมาก/มากที่สุด จำนวน 54 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) (เกินกว่าเป้าหมายกำหนด)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 11 คน (รวม 7 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 52 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 52 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.08 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 52 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.08 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 52 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 7 คน (รวม 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 41 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 82 จากเป้าหมายที่กำหนด) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 41 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.56 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 41 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.56 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 41 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 :การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ประจำเดือนเมษายน 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 5 คน (รวม 5 เดือน ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 - เมษายน 2563 มีผู้ใช้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 34 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 68 จากเป้าหมายที่กำหนด) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 34 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.06 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 34 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.06 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 34 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนิงาน เดือนมีนาคม 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 7 คน รวม 4 เดือน (ธ.ค. 2562 - มี.ค. 2563) มีผู้ใช้บริการ จำนวน 29 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 58 จากเป้าหมายที่กำหนด 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 29 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.55 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จ ที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 29 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.55 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 29 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-25)

55.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินงานซึ่งปรากฏดังนี้ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนิงาน เดือนมกราคมมีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 7 คน (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ใช้บริการจำนวน 7 คน รวม 3 เดือน (ธันวาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563) มีผู้ใช้บริการจำนวน 22 คน จากจำนวนเป้าหมาย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 44 จากเป้าหมายที่กำหนด) 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการจำนวน 22 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.45 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จ ที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการจำนวน 22 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.45 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการจำนวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Lime@ ในระดับมากหรือมากที่สุดเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ เดือนมกราคม 2563 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2563 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 7 คน รวม 2 เดือน (ธันวาคม 2562-มกราคม 2563) มีผู้ใช้บริการรวม 15 คน 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 15 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 15 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.33 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....การให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@ เดือนธันวาคม 2562 1. จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ - เป้าหมาย จำนวนผู้ใช้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ไม่น้อยกว่า 50 คน - ผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2562 มีผู้ใช้บริการติดตามเรื่อง ผ่าน Line@ จำนวน 8 คน 2. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการสามารถแจ้งรับทราบการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 15 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 8 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จที่เจ้าหน้าที่ส่วนเลขานุการแจ้งผลการติดตามหรือความคืบหน้าของหนังสือราชการผ่าน Line@ ภายใน 30 นาที - เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลการดำเนินงาน จากจำนวนผู้ใช้บริการ จำนวน 8 ราย เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.50 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด 4. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ - เป้าหมาย ผู้ใช้บริการที่ประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการให้บริการในระดับมากหรือมากที่สุด - ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้บริการ จำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการติดตามหนังสือราชการ ผ่าน Line@ ในระดับมากหรือมากที่สุด เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-25)

40.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ได้รับอนุมัติโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เรียบร้อยแแล้ว 3. ติดตั้งระบบเพื่อรองรับการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

2019-10-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำและขออนุมัติโครงการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน Line@ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานโครงการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการโครงการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3650

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3650

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0743

ตัวชี้วัด : 4. ความสำเร็จในการให้บริการติดตามหนังสือราชการผ่าน LINE@

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

0 / 0
2
60.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **