ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ (ฝค.) "สลป.ใส่ใจ ผู้ใช้บริการ" : 04010000-3663

** สำนักงานเลขานุการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสิริษา สายเพชร 1288

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 มิติที่ 3 มิติด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

04010400/04010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการได้รับความสะดวกและเกิดความพึงพอใจเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชั้น (ตรวจสภาพของ ทางลาดราวจับฯ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีทุกๆ 2 เดือน ตาม Check List) 2. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ สำหรับห้องน้ำภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชั้น (ตรวจสภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีทุกๆ 2 เดือน ตาม Check List) 3. ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ฝั่งศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - ตรวจสอบความพร้อมครบถ้วน ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ 100 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - ตรวจสอบความพร้อมครบถ้วน ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ 100 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) - ดำเนินการสำเร็จเรียบร้อย ตัวชี้วัดความสำเร็จร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 6 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2563) 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 6 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2563) 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) - ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 100%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 5 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 5 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) - ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 100%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 5 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 5 (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) - ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 100%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 4 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563) 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 4 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563) 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) - ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 100%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 4 ครบกำหนด วันที่ 31 พ.ค. 63 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 4 ครบกำหนด วันที่ 31 พ.ค. 63 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) - ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 100%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 3 ครบกำหนด วันที่ 31 มี.ค. 63 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 3 ครบกำหนด วันที่ 31 มี.ค. 63 3. ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A ) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 3 ครบกำหนด วันที่ 31 มี.ค. 63 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 3 ครบกำหนด วันที่ 31 มี.ค. 63 3. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ม.ค. 63 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ 5 ชั้น ทุก ๆ 2 เดือน - อยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อม ครั้งที่ 2 วันที่ 31 ม.ค. 63 3. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 1 จุด (ปรับปรุงห้องน้ำลานคนเมือง ชั้น A )

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-12-27)

16.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ จำนวน 5 ชั้น ทุกๆ 2 เดือน ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 62) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการฯ จำนวน 5 ชั้น ทุกๆ 2 เดือน ดำเนินการตรวจสอบครั้งที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 62) เรียบร้อยแล้ว 3. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการฯ 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

2019-11-29 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชั้น ทุก 2 เดือน 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ชั้น ทุก 2 เดือน 3. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : แก้ไขโครงการฯ ตามที่ สำนักงาน ก.ก. ทักท้วง (เอกสารสารหมายเลข 2)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของทางลาดราวจับฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของสิ่งอำนวยความสะดวก
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04010000-3663

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04010000-3663

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0401-0736

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) BEST รักษารอบ ฝ่ายการคลัง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **