ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(3) โครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ฺBMAPro 21st Competency Model) : 04020000-3716

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง โทร.1332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

คํานิยาม : HR SMART หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานบุคคลระดับหน่วยงานมีคุณลักษณะ เป็นที่ปรึกษาภายในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพตามแบบ BMAPro 21st ดังนี้ 1) ทํางานได้ (Be able to work) หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้ การกํากับหรือระเบียบ แนวทางที่ราชการกําหนด 2) ทํางานดี (Well - Performed) และมีผลงาน โดดเด่น (Outstanding Performance) หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถแก้ไข ปัญหาที่ยุ่งยากได้ด้วยตนเอง 3) พัฒนาผู้อื่นได้ (Coaching Others) และพร้อมเป็นผู้นํา (Superior Leadership) หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ เชี่ยวชาญในงาน สามารถถ่ายทอดหรือให้คําปรึกษาแนะนํา รับฟังความคิดเห็น และสอนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ - หน่วยงาน หมายถึง สํานัก สํานักงาน และสํานักงานเขต - กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้าง กรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ให้ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของ กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3716

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3716

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0772

ตัวชี้วัด : (3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **