ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(3) โครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ฺBMAPro 21st Competency Model) : 04020000-3716

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธนวรรธน์ จงสอน โทร.1332

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากภารกิจด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครบ่อยครั้ง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการขอย้ายหน่วยงาน ย้ายเปลี่ยนสายงาน ลาออกจากราชการ และโอนไปรับราชการสังกัดส่วนราชการอื่น ทำให้หน่วยงานขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงานส่งผล ให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายงานภารกิจใหม่ ส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าในการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร อาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและกระทบกับสิทธิสวัสดิการ ของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครได้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารงานบุคคล ภายใต้วิสัยทัศน์ "เป็นที่ยอมรับ ของทุกภาคส่วนในการบริหารงานบุคคล" จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยการนำเอาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติราชการ เป็นการวางรากฐานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายนอกซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติราชการในภาพรวม ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าวข้างต้น โดยเห็นว่า กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้เฉพาะ นักทรัพยากรบุคคล นิติกร ระดับปฏิบัติการและชำนาญการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลตามภารกิจของสำนักงานการเจ้าหน้าที่เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอด กิจกรรมจากภายในหน่วยงานสู่ผู้ปฏิบัติภายนอก และเพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีคุณลักษณะเป็นที่ปรึกษาภายในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพ (HR SMART) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (BMAPro 21st Competency Model) โดยสามารถ 1) ทำงานได้ (Be able to work) หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติงานได้ ภายใต้การกำกับหรือระเบียบ แนวทางที่ราชการกำหนด 2) ทำงานดี (Well - Performed) และมีผลงานโดดเด่น (Outstanding Performance) หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากได้ด้วยตนเอง 3) พัฒนาผู้อื่นได้ (Coaching Others) และพร้อมเป็นผู้นำ (Superior Leadership) หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจ เชี่ยวชาญในงาน สามารถถ่ายทอดหรือให้คำปรึกษา แนะนำ รับฟังความคิดเห็น และสอนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (BMAPro 21st Competency Model) ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยคัดเลือกวิทยากร จากโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นมืออาชีพด้าน Internal Trainer ประกอบด้วย นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครระดับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ปรึกษาภายในหน่วยงานได้อย่างมืออาชีพ (HR SMART)

เป้าหมายของโครงการ

(ร้อยละ 80) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (BMAPro 21st Competency Model)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMA Pro 21st Competency Model) โดยดำเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการฯ เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ จากสำนักงาน การเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลและนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการที่ปฏิบัติงานด้านบริหาร งานบุคคลตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 70 คน โดยการประเมินผลโครงการจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในบทบาทแนวคิดทางการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทแนวคิดทางการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครผ่านเกณฑ์การทดสอบตามหลักเกณฑ์ การประเมินที่กำหนด จากการ ทำแบบทดสอบหลังการอบรม Post-test จำนวน 70 คน ปรากฏว่า ร้อยละ 92.86 ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์การทดสอบ ความสำเร็จของการจัดทำโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 95 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ (ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ รับทราบผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563) ความสำเร็จ ของการจัดทำโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงาน การเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(BMA Pro 21st Competency Model) ได้ แนวทางแก้ไข สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือนำเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณา และเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ ต่อไป (หนังสือส่วนบรรจุและแต่งตั้ง ที่ 200/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-20)

40.00

20/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการจัดทำหนังสือสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันพุทธที่ 26 สิงหาคม 2563 (ตามหนังสือ กท 0404/7270 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงาน การเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(BMA Pro 21st Competency Model) ได้ แนวทางแก้ไข สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือนำเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณา และเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ ต่อไป (หนังสือส่วนบรรจุและแต่งตั้ง ที่ 200/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-23)

30.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินโครงการ (จัดทำหนังสือสำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ)

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงาน การเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(BMA Pro 21st Competency Model) ได้ แนวทางแก้ไข สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือนำเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณา และเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ ต่อไป (หนังสือส่วนบรรจุและแต่งตั้ง ที่ 200/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-23)

25.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ(ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฯ ตามหนังสือส่วนบรรจุและแต่งตั้งที่ 200/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(BMA Pro 21st Competency Model) ได้ แนวทางการแก้ไข ปัญหา/อุปสรรค สำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือนำเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณา และเมื่อสถานการณ์ กลับเข้าสู่สภาวะปกติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ ต่อไป (หนังสือส่วนบรรจุและแต่งตั้ง ที่ 200/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563)

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-26)

25.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(BMA Pro 21st Competency Model) ได้

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-24)

25.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการหลีกเลี่ยง การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(BMA Pro 21st Competency Model) ได้

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-24)

25.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ขอความร่วมมือในส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่จำเป็น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มี การรวมตัวของคนจำนวนมาก สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMA Pro 21st Competency Model) ได้

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ (ประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ ://///ไม่มี/////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรมและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3716

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3716

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0772

ตัวชี้วัด : (3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการ HR SMART เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BMAPro 21st Competency Model)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **