ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(7) โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร : 04020000-3720

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

ส่วนข้อมูลบุคคล โทร.1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ข้าราชการและบุคลากร (ลูกจ้าง) เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติราชการด้วยความมานะบากบั่น อุทิศเวลาให้แก้กรุงเทพมหานครเพื่อบริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร เมื่อบุคลากรดังกล่าวต้องพ้นจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุราชการจึงควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ยกย่องสรรเสริญ สร้างขวัญกำลังใจและเกิดความภูมิใจในตนเอง 2. เป็นการขอบคุณจากกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2640 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : แจ้งยืนยันจำนวนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่จะครบเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 434 ราย เพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร ของที่ระลึก วัสดุ ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพและล้างอัดภาพ ฯลฯ (หนังสือส่วนข้อมูลบุคคลที่ 1093/62 ลว.11 ธ.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำเอกสารมอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

เสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual development plan :IDP) จากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ ://// ไม่มี ////

** อุปสรรคของโครงการ :///// ไม่มี ////_

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 4
:จัดพิธมอบประกาศฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำสรุปการสำรวจความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3720

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3720

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0776

ตัวชี้วัด : (7) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **