ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(7) โครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร : 04020000-3720

** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ส่วนข้อมูลบุคคล โทร.1340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ข้าราชการและบุคลากร (ลูกจ้าง) เป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติราชการด้วยความมานะบากบั่น อุทิศเวลาให้แก้กรุงเทพมหานครเพื่อบริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร เมื่อบุคลากรดังกล่าวต้องพ้นจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุราชการจึงควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการอยู่

04020000/04020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ยกย่องสรรเสริญ สร้างขวัญกำลังใจและเกิดความภูมิใจในตนเอง 2. เป็นการขอบคุณจากกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2640 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วด้านการจัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องบางกอก ชั้นB2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติอต่อเชื้อ COVID-19 ระยะที่ 6 และสำรวจความพึงพอใจของผู้เกษียณอายุราชการ

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-30)

70.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการมอบประกาศเกียรติคุณฯ ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 2179 ราย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทที่ 4 ชั้นที่ 1 2.จัดทำหนังสือเสนอรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดลงนามในใบประกาศฯ(หนังสือ สกจ.18 ส.ค.2563) 3.จัดเตรียมงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 1-2 ก.ย. 2563 ณ ห้องบางกอก ชั้น2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ระยะที่ 6

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-23)

60.00

23/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจจำนวนผู้เกษียณอายุราชการที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯในวันที่1และ2 กันยายน พ.ศ.2563 และจัดทำร่างระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการมอบประกาศเกียรติคุณฯครั้งที่1/2563

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-22)

50.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างประชุม อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญครั้งที่2/63 ลว.16 พ.ค. 2563 เสนอประกาศ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญเรื่องให้ข้าราชการสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์(ครบเกษียณอายุ)ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ ผว.กทม.ลงนาม เสนอหนังสือการกำหนดวันจัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563และหนังสือนัดหมาย ผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-21)

50.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างประชุม อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญครั้งที่2/63 ลว.16 พ.ค. 2563 เสนอประกาศ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญเรื่องให้ข้าราชการสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์(ครบเกษียณอายุ)ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ ผว.กทม.ลงนาม เสนอหนังสือการกำหนดวันจัดงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563และหนังสือนัดหมาย ผว.กทม.

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการจัดงานพิธีรับพระราชทานฯต้องได้รับการเวียนเเจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งแต่อย่างใด

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-23)

35.00

23/5/2563 : นำส่งร่างประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรื่องให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 340/2563 ลว. 8 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-23)

30.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เรื่องให้ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-22)

25.00

22/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเชิงธุรการ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี/////

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-21)

20.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเชิงธุรการ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ :////ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-24)

15.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี////

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : แจ้งยืนยันจำนวนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่จะครบเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 434 ราย เพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าอาหาร ของที่ระลึก วัสดุ ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพและล้างอัดภาพ ฯลฯ (หนังสือส่วนข้อมูลบุคคลที่ 1093/62 ลว.11 ธ.ค. 62)

** ปัญหาของโครงการ ://////ไม่มี////

** อุปสรรคของโครงการ ://///ไม่มี//////

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

21/11/2562 : ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำเอกสารมอบหมายภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :///ไม่มี///

** อุปสรรคของโครงการ :///ไม่มี///

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

เสนอขออนุมัติดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual development plan :IDP) จากผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ ://// ไม่มี ////

** อุปสรรคของโครงการ :///// ไม่มี ////_

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดพิธมอบประกาศฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำสรุปการสำรวจความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 04020000-3720

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 04020000-3720

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0402-0776

ตัวชี้วัด : (7) ผู้เกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับมากขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 92.96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
92.96

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **